خوردن سیب قبل از خرید موجب انتخاب غذایی سالم می شود

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که خوردن یک سیب پیش از خرید در مقایسه با زمانی که خورده نمی شود می تواند تا 25 درصد موجب انتخاب های غذایی مناسب و سالم شود. بر این اساس محققین پیشنهاد کردند که خوردن میوه و سبزی پیش از خرید نه تنها گرسنگی را کاهش می دهد، بلکه می تواند موجب انتخاب های غذایی سالم نیز شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، Aner Tal؛ " به طور معمول پیشنهاد می شود که با معده خالی به خرید نرویم، ولی ما در اینجا راهبردهایی در زمینه خرید و متعاقباً سالم خوردن را پیشنهاد می کنیم." وی در ادامه افزود: " ما دریافتیم که خوردن یک میان وعده سالم پیش از خرید اثر بسزایی در انتخاب موارد سالم غذایی دارد." محققین در این مطالعه 3 پژوهش را برای آزمون فرضیه خوردن میان وعده سالم پیش از خرید و اثرآن بر انتخاب های غذایی ارزیابی کردند. در یکی از این مطالعات 120 آزمودنی به طور تصادفی یک عدد سیب، کلوچه و یا هیچ میان وعده ای را پیش از خرید خوردند. محققین گزینه های خرید آن ها را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که آزمودنی هایی که سیب خورده بودند در مقایسه با آن هایی که هیچ میان وعده ای نخورده بودند 28 درصد بیشتر میوه و سبزیجات خریدند. در حالی که این میزان در مورد آزمودنی هایی که پیش از خرید کلوچه خورده بودند، 25 درصد بیشتر گزارش شد. مقاله مرتبط با این مطالعه در Psychology & Marketing منتشر شد.

منبع:


Aner Tal, Brian Wansink. An Apple a Day Brings More Apples Your Way: Healthy Samples Prime Healthier Choices. Psychology & Marketing, 2015
 

نظرات بسته شده است.