خواب و خلق و خو پس از کمی کاهش وزن بهبود می یابد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که تنها 5 درصد کاهش وزن در افراد چاق و دارای اضافه وزن می تواند موجب بهبود خواب و نیز خلق و خو گردد. نتایج این مطالعه در کنفرانس بین المللی غدد درون ریز ارایه شد. در واقع اثر کاهش وزن بر کیفیت خواب در چندین مطالعه تأیید شده بود، و نتایج این مطالعه نیز از این اثر حمایت کرد. به بیان دقیق تر، نتایج این مطالعه نشان داد که صرف نظر از میزان کاهش وزن، بهبود کیفیت خواب و نیز خلقو خو با کاهش وزن همبستگی مثبت دارد. در این مطالعه 390 آزمودنی ( 311 زن و 79 مرد) و به مدت 2 سال بررسی شدند. در این پژوهش 3 مداخله رفتاری در زمینه کاهش وزن ارزیابی شد.  آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه مورد نظر توزیع شدند. میزان فعالیت ورزشی و نیز رژیم غذایی هر سه گروه مشابه بود. محققین تغییرات وزن، مدت و کیفیت خواب و نیز خلق و خو را در آزمودنی ها پس از 6 و 24 ماه ارزیابی کردند. آن ها بدون توجه به گروه آزمودنی ها، افرادی را که حداقل 5 درصد کاهش وزن داشتند، با آن هایی که کمتر از 5 درصد وزن بدنشان کم شده بود را مقایسه کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که کاهش 5 درصد از وزن بدن می تواند موجب بهبود 6/21 دقیقه ای زمان خواب گردد، در حالی که کاهش وزنی کمتر از 5 درصد موجب بهبود 2/1 دقیقه ای زمان خواب شبانه شد. 
 
منبع:
The above story is based on materials provided by Endocrine Society. 
 

نظرات بسته شده است.