خطر مصرف فست فودها در دوران بارداری

در راستای اهمیت پیروی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل در دوران بارداری و اثری که بر سلامت جنین دارد، مطالعه ای جدید پیشنهاد کرد که؛ مصرف فست فودها در دوران بارداری موجب تغییر مسیرهای پیام رسانی مغز می شود، به طوری که میل جنین را پس از به دنیا آمدن به مصرف فست فودها افزایش می دهد. به بیان دقیق تر مادرانی که میزان مصرف فست فود در دوران بادرای شان زیاد است، نوزادانشان معتاد به فست فود خواهند شد.
به بیان بِورلی موهل هاسلر یکی از محققین این مطالعه؛ یافته های این پژوهش اهمیت سلامت رژیم غذایی زنان باردار را بر سلامت و رشد و نمو فرزندشان چه در دوران جنینی و چه در دوران های پس از آن را مشخص می نماید. امید است تا نتایج این مطالعه ماداران را تشویق کند تا در دوران بارداری با انتخاب مواد غذایی سالم، سلامت فرزندانشان را تأمین کنند. برای بررسی اثر مصرف فست فودها بر سلامت جنینی، هاسلر و همکارانش در دو گروه از موش ها رژیم غذایی طبیعی و با الگوی فست فود انسان را در دوران بارداری و شیردهی اعمال کردند. داده های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که موش هایی که مادرانشان از الگوی فست فود پیروی کردند، اعتیاد زیادی به دریافت این قبیل غذاها داشتند. در واقع می توان گفت که مصرف فست  فودها می تواند مسیر پیام رسانی مخدرها را در مغز تغییر دهد و پاسخ هایی شبیه مورفین و سایر مخدرها را ایجاد می کند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اعتیاد به فست فودها حققیت دارد.

منبع:

B. S. Muhlhausler, et al. A maternal "junk-food" diet reduces sensitivity to the opioid antagonist naloxone in offspring postweaning. The FASEB Journal, 2012

نظرات بسته شده است.