خبر خوشحال کننده برای متاهلین

نتایج مطالعات جدید نشان داده است، ازدواج خطر حمله قلبی را در زنان و مردان کاهش میدهد.
نتایج بررسی های پژوهشگران فنلاندی نشان میدهد که ازدواج کردن خطر بروز بیماری های حاد عروق قلب و نیز خطر مرگ ناشی از این بیماری ها  را هم در زنان و هم در مردان و برای تمام سنین کاهش میدهد.
این تیم پژوهشی داده های بیش از 15 هزار فرد دچار حمله قلبی بین سال های 1993 و 2002 را جمع آوری کردند. در میان این افراد حدود 7700 نفر ظرف مدت 28 روز بعد ازحمله درگذشتند.
بررسی ها نشان داد احتمال بروز حمله قلبی در بین مردان مجرد 58 تا 66 درصد بیشتر از مردان متاهل و در بین زنان مجرد 60 تا 65 درصد بیشتر از زنان متاهل می باشد. این اختلاف در مورد خطر مرگ ناشی از حمله قلبی در 28 روز بعد از حمله بین افراد مجرد و متاهل بزرگتر بود، به طوریکه در بین مردان مجرد این میزان 60 تا 168 درصد و در بین زنان مجرد 71 تا 175 درصد بیشتر از مردان و زنان متاهل بود.
پژوهشگران این مطالعه خاطرنشان کردند،  افراد متاهل وضعیت سلامتی بهتری داشته و از میزان بیشتری حمایت اجتماعی نسبت به افراد مجرد بهره مند می باشند که همگی این موارد وضعیت کلی سلامت افراد متاهل را ارتقا می دهد.

منبع:

Aino Lammintausta, et al “Prognosis of acute coronary events is worse in patients living alone: the FINAMI myocardial infarction register” European Journal of Preventive Cardiology, 2013

نظرات بسته شده است.