حفظ وزن مناسب در مبتلایان به سرطان رحم با اهمیت است

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد بیماران مبتلا به سرطان رحم که اضافه وزن داشته یا غیرفعال هستند، نسبت به سایر بیماران خطر مرگ بیشتری دارند.
پژوهشگران برای بررسی چگونگی اثر نمایه توده بدنی و سطح فعالیت جسمی بر دیواره رحم، 1400 زن مبتلا را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد بیماران دارای BMI 25 تا 9/29 یعنی اضافه وزن نسبت به بیماران دارای BMI نرمال (9/24-5/18)، 74% خطر بیشتری برای مرگ طی 5 سال پس از تشخیص دارند، هم چنین زنان  در محدوده BMI 9/34-30 با 84% و زنان دارای BMI بالاتر از 35 با 135% خطر بیشتر مواجه هستند.
با این حال بدون در نظر گرفتن BMI، زنانی که قبل از تشخیص این بیماری بیش از 7 ساعت در هفته فعالیت متوسط تا شدید دارند در مقایسه با سایرین 36% خطر کمتری برای مرگ در کمتر از 5 سال خواهند داشت.
پژوهشگران این مطالعه بیان کردند برای درک چگونگی این رابطه مطالعات بیشتری نیاز است اما این عوامل ممکن است از طریق اثر بر مقاومت انسولین، سطح هورمون در گردش و التهاب از پیشرفت تومور جلوگیری کنند. این پژوهشگران خاطرنشان کردند گرچه همه زنان باید به حفظ وزن سالم بدن و ورزش کردن تشویق  شوند اما این یافته به طور خاص می تواند برای زنان مبتلا به سرطان رحم انگیزه آفرین باشد.  

منبع:

Hannah Arem, et al “Prediagnosis Body Mass Index, Physical Activity, and Mortality in Endometrial Cancer Patients” JNCI J Natl Cancer Inst first published online January 7, 2013

نظرات بسته شده است.