تمرینات ورزشی در زنان مبتلا به بیماری قلبی مفیدتر است

 

بر اساس نتایج یک مطالعه گسترده نشان داده شد که تمرینات ورزشی در بیماران زن مبتلا به نارسایی قلبی مفید تر از بیماران مرد است. هدف از این مطالعه ارزیابی رابطه بین تمرینات ورزشی دفعات بستری شدن در بیمارستان و خطر مرگ ومیر در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بود. در این پژوهش، حدود 2331 بیمار ارزیابی شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که تمرینات ورزشی میزان بستری شدن در بیمارستان و خطر مرگ ومیر را به میزان 26 درصد در زنان مبتلا به نارسایی قلبی کاهش داد. اثرات مفید تمرینات ورزشی بر جنبه های مختلف سلامتی نشان داده شده است، با وجود این، این پژوهش اولین مطالعه ای است که اثر مفید تمرینات ورزشی را بر جنبه های سلامتی زنان مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی نشان می دهد. نتایج این مطالعه در  American College of Cardiology: Heart Failureبه چاپ رسید. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " بیماری قلبی به ویژه نارسایی قلبی اثرات جبران ناپذیری را بر سلامتی زنان می گذارد، امید داریم تا نتایج مطالعه ما راهی باشد برای پیشگیری از بروز اختلالات جبران ناپذیر در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی." بر اساس آمار موجود در این زمینه، میزان ابتلا به بیماری نارسایی قلبی و در نتیجه سکته و ایسکمی قلبی ناشی از آن در زنان حدود 2 برابر بیشتر از مردان است، با وجود این یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که زنان مبتلا به نارسایی قلبی در مقایسه با مردان بهره بیشتری از تمرینات ورزشی خواهند برد. 
منبع:
 
Ileana L. Piña, et al. Effects of Exercise Training on Outcomes in Women With Heart Failure: Analysis of HF-ACTION (Heart Failure–A Controlled Trial Investigating Outcomes of Exercise TraiNing) by Sex. JACC: Heart Failure, 2014.
 

نظرات بسته شده است.