تغییر در نوع چربی بدن با ورزش

یافته های جدید پژوهشگران نشان میدهد، ورزش کردن به تبدیل چربی بد به چربی خوب که از لحاظ متابولیکی فعال تر است، کمک می کند.
انسان دارای دو نوع چربی است: چربی قهوه ای (چربی خوب) که بوسیله انرژی سوخته و تولید گرما می کند و چربی سفید (چربی بد) که در نتیجه ذخیره کالری بیش از حد ایجاد شده و تنها یک ذخیره انرژی است. افراد دارای مقدار بیشتر چربی قهوه ای لاغرتر بوده و توانایی آنها برای گرم ماندن در هوای سرد بیشتر است، درحالیکه افراد دارای سطوح بالای چربی سفید بیشتر مایل به سبک زندگی بی تحرک هستند.
در این مطالعه پژوهشگران یافتند، موش ها و مردانی که تحت برنامه ورزشی شدید قرار بگیرند، قهوه ای شدن بافت چربی سفید زیر پوستی را تجربه خواهند کرد. این برنامه ورزشی شامل تمرین دوچرخه سواری برای 12 هفته برای مردان و دویدن روی چرخ های ورزشی به مدت 11 روز برای موش های مورد مطالعه بود.
نتایج نشان داد فعالیت ورزشی در تبدیل چربی سفید به قهوه ای نقش داشته است، درمقایسه با چربی سفید اولیه ایجاد شده به دلیل زندگی بی تحرک ، چربی قهوه ای جدید از لحاظ متابولیکی فعال تر بود.
این پژوهشگران عنوان کردند؛ نتایج ما نشان می دهند که ورزش نه تنها اثرات سودمندی بر ماهیچه دارد بلکه هم چنین بر چربی نیز اثرگذار است. واضح است زمانیکه چربی تحت تمرین قرار می گیرد، قهوه ای تر و از لحاظ متابولیکی فعال تر می شود. به عقیده این پژوهشگران از چربی های سالم تر عواملی در جریان خون رها می شود که بر سایر بافتها اثر می گذارند.

منبع:

Laurie Goodyear, et al “All Fat is Not Bad: Study Shows Exercise Creates “Good Fat “American Diabetes Association,2013

نظرات بسته شده است.