تغذیه با شیر مادر احتمال چاقی کودکی را کاهش میدهد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در ژاپن، تغذیه با شیر مادر خطر چاقی یا اضافه وزن در کودکان را کاهش میدهد.
پژوهشگران ژاپنی به بررسی بیش از 43 هزار کودک 7 و 8 ساله پرداختند، این پژوهشگران اطلاعات کودکان را در دوران نوزادی از لحاظ تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک ثبت و آنالیز کردند.
در این مطالعه سایر عوامل اثر گذار بر وزن کودکان مثل جنسیت، زمان استفاده از کامپیوتر یا تماشای تلویزیون، سطح تحصیلات مادر، استعمال سیگار و وضیت کار وی نیز مورد بررسی و توجه قرار گرفت.
نتایج بررسی های این پژوهشگران نشان داد کودکانی که در 6 تا 7 ماه اول از شیر مادر تغذیه کرده بودند نسبت به کودکانی که در آن دوران با شیرخشک تغذیه شده بودند، احتمال کمتری برای اضافه داشتند.
با بررسی نقش سایر عوامل تاثیرگذار در وزن کودکان این پژوهشگران خاطرنشان کردند؛ تغذیه با شیر مادر با کاهش خطر چاقی و اضافه وزن در میان کودکان در سنین مدرسه در ارتباط است و البته این اثر پیشگیرانه مثبت برای چاقی قویتر از اضافه وزن می باشد.
این پژوهشگران عنوان کردند اگرچه این مطالعه رابطه بین تغذیه انحصاری با شیر مادر در نوزادی و خطر کمتر ابتلا به چاقی و اضافه وزن در کودکی را نشان داد اما یک رابطه علت و معلولی را اثبات نمی کند.

منبع:

Michiyo Yamakawa, et al “Breastfeeding and Obesity Among Schoolchildren:  A Nationwide Longitudinal Survey in Japan” JAMA Pediatr. 2013

نظرات بسته شده است.