ترکیب ویتامین های گروه B و روغن ماهی با بیمار یهای قلبی

ارزیابی عوامل خطر بیماری های قلبی (CVD) می تواند تظاهرات بالینی آترواسکلروز در نوجوانی را پیش گویی کند. در یک مطالعه ارتباط و اثر ترکیب ویتامین های گروه B، روغن ماهی و استرول های گیاهی بر عوامل خطر مستقل بیماری های قلبی عروقی از جمله؛ LDL کلسترول، تری گلیسیرید، پروتئین واکنشی Cو هموسیستئین در نوجوانان و کودکان مبتلا به افزایش کلسترول خون بررسی شد.
بدین منظور 25 نوجوان در دامنه سنی 16 و با شاخص توده بدنی  kg/m2 23 در یک دوره 16 هفته ای روزانه یک امولسیون حاوی استرول های گیاهی (1300 میلی گرم)، روغن ماهی (1000 میلی گرم ایکوزاپنتانوئیک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید)، ویتامین 12B (50 میکروگرم)، ویتامین 6B (5/2 میلی گرم)، اسید فولیک (800 میکروگرم) و کوآنزیم Q (3 میلی گرم) دریافت کردند. عوامل آتروژنیک و التهاب آفرین، ویتامین های لیپوفیلیک، پرو ویتامین ها و اسیدهای چرب در ابتدای مطالعه، 8 و 16 هفته اندازه گیری شدند. نتایج مطالعه نشان داد که کلسترول تام، LDL کلسترول، VLDL کلسترول، زیر گروه های LDLکلسترول مثل LDLکلسترول2، IDL کلسترول 1 و2 و هموسیستئین پلاسما به طور چشمگیری پس از 16 هفته مکمل یاری کاهش یافت. میزان تری گلیسیرید به میزان 6/17 درصد کاهش یافت ولی این کاهش معنادار نبود. در مقادیر پروتئین واکنشی C و HDL کلسترول و آپولیپوپروتئین 1A تغییری حاصل نشد. مقادیر اسیدهای چرب اُمگا 3 پس از مکمل یاری در خون افزایش یافت. با وجود این پس از استاندارد سازی مقادیر LDL کلسترول میزان گاما-توکوفرول، بتا-کاروتن و رتینول تغییری نداشت ولی سطح آلفا-توکوفرول کاهش یافت. بنابراین، مکمل یاری ترکیب استرول های گیاهی،ویتامین های گروه B و روغن ماهی می تواند موجب بهبود پروفایل لیپیدی در کودکان و نوجوانان مبتلا به افزایش کلسترول خون شود.

منبع:


combination on cardiovascular risk factors in hypercholesterolemic children and adolescents: a pilot study, Nutrition Journal, 2013
 

نظرات بسته شده است.