تأثیر مصرف صبحانه پر کالری بر کاهش وزن و حفظ آن

در مقایسه دو رژیم غذایی کم کربوهیدرات، رژیم با صبحانه پر کالری در کاهش وزن و ثبات وزن کاهش یافته مؤثرتر بود. بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه نشان داده شد که افراد چاقی که روز خود را با یک صبحانه پر کالری آغاز می نمایند کاهش وزن بیشتری را تجربه می کنند. به عبارت دیگر، افرادی که صبحانه پر کالری دریافت می کردند، در طی 8 ماه در حدود 22 کیلو کاهش وزن داشتند در مقابل افرادی که صبحانه کم کالری و کم کربوهیدرات دریافت کردند، تنها 4 کیلوگرم از وزن خود را از دست دادند. صبحانه پر کالری موجب سرکوب گرسنگی و افزایش یکی از هورمون های اشتهاآور به نام گرلین پس از صبحانه می گردد. بر اساس نتایج مطالعه دیگری در این زمینه، دریافت صبحانه پر کالری و پر کربوهیدرات موجب سرکوب 45 درصدی ترشح گرلین می شود در حالی که رژیم غذایی حاوی صبحانه کم کالری و کم کربوهیدرات موجب سرکوب 29 درصدی ترشح گرلین می گردد.

منبع:

  1. Jakubowicz D, et al "Meal timing and composition influence ghrelin levels, appetite scores, and weight loss maintenance in overweight and obese adults" ENDO 2012; Abstract MON-85.
  2. Jakubowicz D, et al "Comparison of the effect of high calorie breakfast diet vs high calorie dinner diet on weight loss, ghrelin, lipids and appetite scores in obese nondiabetic women" ENDO 2012; Abstract SUN-LB3.

 

نظرات بسته شده است.