تاثیر مخمر آبجو بر فشارخون بیماران دیابتی نوع دو

با افزایش شیوع دیابت نوع دو در سطح جهان به عنوان یک بیماری مزمن در سال های اخیر، تحقیقات فراوانی جهت یافتن و بررسی اثر مواد و روش هایی که بتوانند این بیماری را کنترل کنند، صورت گرفته است. یافته های برخی از این تحقیقات به نقش موثر مخمر آبجو از طریق «فاکتور تحمل گلوکز» موجود در آن و تاثیر روی گیرنده های انسولین در کنترل این بیماری اشاره می کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر مکمل یاری با مخمر آبجو بر کنترل فشار خون و لیپوپروتئین های سرم در افراد دیابتی نوع دو صورت گرفت.  این بررسی به صورت یک کارآزمایی بالینی دوسو کور روی 84 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. بیماران به صورت تصادفی ساده انتخاب و به 2 گروه دریافت کننده قرص مخمر آبجو (42 نفر) و دارونما (42 نفر) تقسیم شدند و به ترتیب روزانه 6 عدد قرص مخمر آبجو 300 میلیگرمی و دارونما به مدت 12 هفته دریافت کردند. وزن، قد و نمایه توده بدن، مصرف موادغذایی هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه یادآمد خوراک 24 ساعته، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، کلسترول تام، تری گلیسیرید،  LDL-cو  HDL-cسرم ناشتا، قبل و بعد از مداخله اندازه گیری و محاسبه شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که پس از 12 هفته مکمل یاری، فشارخون دیاستولیک به میزان0.6 ±5.7 میلی مترجیوه p=0.001)) و فشارخون سیستولیک به میزان 1.5±4.1 میلی مترجیوه (p=0.007) در گروه دریافت کننده مخمر آبجو کاهش یافت. پس از مداخله، میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بین دو گروه دریافت کننده مخمر آبجو و دارونما اختلاف معنی داری داشتند بنا بر نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت که مصرف مکمل مخمر آبجو در کنار درمان معمول بیماری دیابت نوع دو موجب کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران دیابتی نوع دو می شود.

منبع:

Djazayery A, et al. Effects of brewer's yeast on blood pressure and serum lipoproteins in type-2 diabetes mellitus patients. Iranian Journal of  NutritionSciences & Food  Technology. 2012

نظرات بسته شده است.