تاثیر محیط پیرامون بر تغذیه کودکان

در مطالعه حاضر 654 دانش آموز 9 تا 13 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. به هر دانش آموز یک GPS قابل حمل داده شد تا طی 2 هفته رفت و آمد وی را مشخص کند. همچنین دانش آموزان خرید هر نوع تنقلات را یادداشت می کردند.
نتایج نشان داد که مواجهه با فروشگاه های عرضه کننده تنقلات بر احتمال خرید تنقلات توسط کودکان اثر می گذارد. طول مدت زمانی که یک کودک در مواجهه با فروشگاه قرار می گرفت به طور قابل توجه احتمال خرید تنقلات را افزایش می داد. این احتمال با حداقل 1 دقیقه مواجهه 7/1 درصد و با 16 تا 17 دقیقه مواجهه 16 درصد افزایش می یافت. علاوه براین، برگشت به خانه نسبت به زمانی که کودک به مدرسه می رفت بیشتر با خرید تنقلات مرتبط بود.
همچنین مشخص شد که احتمال خرید تنقلات در رفت و آمد با ماشین و تحت نظارت بزرگسالان بیشتر است. این احتمال با افزایش زمان مواجهه به طور قابل توجه بیشتر می شد. این امر می تواند تاثیر قوی والدین را بر روی عادات غذایی کودک نشان دهد. مواجهه در زمان استفاده از اتوبوس با خرید تنقلات مرتبط نبود.
در زنان نسبت به مردان احتمال خرید تنقلات بیشتر بود. در زنان نسبت به مردان بعد از 5 و 15 دقیقه مواجهه احتمال خرید تنقلات به ترتیب 5/2 و 3 برابر بیشتر بود.
به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که محیط اطراف کودک بر نحوه خرید مواد غذایی توسط وی اثر می گذارد.
منبع:


Using GPS and activity tracking to reveal the influence of adolescents’ food environment exposure on junk food purchasing. Can J Public Health, 2016
 

نظرات بسته شده است.