بروز دیابت بارداری در زنان چاق غیر قابل پیشگیری است!

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که رژیم غذایی و فعالیت ورزشی در زنان چاق با وجود اصلاح سبک زندگی اثری در پیشگیری از بروز دیابت بارداری ندارد. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که برنامه هایی که به ارتقای سبک زندگی زنان چاق منجر می شوند نقش بسزایی در پیشگیری از بروز دیابت بارداری در آن ها ندارند. در عوض، غربالگری و درمان بهتر، از جمله استفاده از یک آستانه دقیق تر برای تشخیص توصیه می شود. چاقی یکی از معضلات بهداشتی بشمار می رود و به عنوان یک عامل خطر در بارداری شناخته شده است. مدارک پیشین نشان می دهد که مداخلات سبک زندگی می تواند خطر بروز دیابت بارداری را در زنان چاق باردار کاهش دهد، با وجود این مطالعه حاضر یکی از پژوهش های مهم و گسترده در این زمینه است. در این پژوهش 1500 زن بررسی شدند. نیمی از زنان در گروه کنترل و نیم دیگر در گروه مداخله تقسیم شدند. آزمودنی ها یک کتاب راهنما شامل غذاهای توصیه شده، دستورالعمل های طبخ، میزان فعالیت بدنی، دی وی دی حاوی برنامه های ورزشی مناسب در دوران بارداری، قدم سنج و یک دفترچه برای ثبت اهداف هفتگی شان دریافت کردند. فعالیت ورزشی بر افزایش میزان پیاده روی با شدت متوسط متمرکز شده بود و به زنان توصیه شد انتخاب های غذایی سالمی داشته باشند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که 26 درصد آزمودنی ها به دیابت مبتلا شدند در حالی که هیچ تفاوت معناداری بین گروه کنترل و داخله ای وجود نداشت. مقاله مرتبط با این مطالعه در Lancet Diabetes and Endocrinology منتشر شد.

منبع:


Lucilla Poston, et al. Effect of a behavioural intervention in obese pregnant women (the UPBEAT study): a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2015
 

نظرات بسته شده است.