برنامه گروهی برای کاهش وزن موثرتر است

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، انگیزه های گروهی برای کاهش وزن منجر به کاهش وزن بیشتری می شود. افرادی که در یک گروه برای موفقیت در برنامه کاهش وزن تلاش می کنند وزن بیشتری کم می کنند.
دکتر Jeffrey Kullgren و همکارانش به طور تصادفی 105 کارمند چاق بیمارستانی را انتخاب کرده و آنها را در سه گروه جای دادند؛ انگیزه فردی، انگیزه گروهی و بدون پاداش. پژوهشگران از دو طرح برای ایجاد انگیزه در افراد چاق برای کاهش وزن استفاده کردند، در حالت اول کارمندان در صورتی که هر ماه به اهداف کاهش وزنی تعیین شده (حداقل کاهش یک پوند درهفته) دست می یافتند 100 دلار  بعنوان پاداش دریافت می کردند، در حالت دوم افراد در گروه های 5 نفره برای دریافت جایزه 500 دلاری در ازاء دستیابی به اهداف کاهش وزنی در هر ماه با هم رقابت می کردند.
افراد هر ماه برای مدت 5 ماه وزن شدند. در آخر مطالعه  افراد در گروه بدون پاداش کاهش وزن 1 پوند، افراد درگروه دارای انگیزه های فردی 7/3 پوند و افراد در گروه دارای انگیزه های گروهی 6/10 پوند به طور میانگین داشتند.
نتایج نشان داد رقابت در مقایسه با دریافت پاداش بیشتر فاکتور انگیزشی قوی تری در این شرکت کننده ها بود. تلاش برای کاهش وزن به صورت گروهی تاثیر بسیار زیادی در افزایش انگیزه و پایبندی به رژیم های غذایی دارد.

منبع:

Jeffrey T. Kullgren, et al “Individual- Versus Group-Based Financial Incentives for Weight Loss: A Randomized, Controlled Trial” Annals of Internal Medicine, April 1, 2013

نظرات بسته شده است.