بدن فعال و ذهن فعال : راز جوانی ذهن افراد ورزشی

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه Tsukuba نشان داد که آمادگی بدنی تظاهری از جوانی و آمادگی ذهنی است، به ویژه در سنین سالمندی. آمادگی بدنی چقدر بر مغز اثر دارد؟ مطالعات بسیاری فعالیت نواحی گوناگونی در بخش های مختلف مغز ی را ارزیابی کردند و نتایجی را گزارش کردند. پیش از این هیچ پژوهشی به طور مستقیم همبستگی بین عملکرد بدنی و مغزی را نسنجیده بود. به بیان دقیق تر، در این مطالعه همبستگی بین فعالیت مغزی، عملکرد مغزی و آمادگی بدنی در مردان سالمند ارزیابی شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که عملکرد ذهنی در مردان با آمادگی بدن بالاتر بهتر از مردانی که  آمادگی بدنی کمتری داشتند، بود. در مقایسه با افراد جوان در هنگام سالمندی، از نواحی مغزی متفاوتی استفاده می شود. برای مثال، هنگامی که جوان هستیم از برای انجام تکالیف ذهنی بیشتر از سمت چپ قشر پیشانی استفاده می کنیم، در حالی که در هنگام سالمندی برای انجام تکالیف ذهنی مشابه بیشتر از سمت راست قشر پیشانی استفاده می کنیم. محققین در این مطالعه 60 مرد میانسال ( دامنه سنی 64 تا 75 ) را انتخاب و برای تعیین سطح آمادگی هوازی از آن ها آزمون گرفتند. یافته های حاصل نشان داد که مردان سالمندی که آمادگی بدنی بیشتری داشتند، فعالیت بهتری نیز در نواحی انتخابی مغزی داشتند. در واقع محققین در این مطالعه دریافتند که آمادگی بدنی بیشتر با عملکرد بهتر سمت چپ قشر پیشانی همراه است. یافته های این مطالعه در مجله NeuroImage   منتشر شد.

منبع:


Kazuki Hyodo, Ippeita Dan, Yasushi Kyutoku, Kazuya Suwabe, Kyeongho Byun, Genta Ochi, Morimasa Kato, Hideaki Soya. The association between aerobic fitness and cognitive function in older men mediated by frontal lateralization. NeuroImage, 2015; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.09.062
 

نظرات بسته شده است.