با آزمایش خون می توان احتمال ابتلا به چاقی را تخمین زد

 

دانشمندان آزمایش خونی ساده ای را کشف کردند که به واسطه آن می توان از طریق خواند DNA احتمال چاقی را در کودکان پیش بینی کرد. محققین در این آزمایش میزان سویچ های اپی ژنتیکی را  در ژن PGC1a- یک ژن که تجمع چربی در بدن را تنظیم می کند، را ارزیابی کردند. سوئیچ های اپی ژنتیکی از طریق یک تغییر شیمیایی با نام متیلاسیون DNA رخ می دهند، که نحوه عملکرد ژن ها را کنترل می کند و آن ها را در سال های ابتدایی زندگی تنظیم می نماید. نتایج این آزمایش در کودکان 5 ساله با چربی بدنی بالا و کم، هنگامی که سن شان بیشتر می شود، متفاوت است. نتایج این مطالعه در Diabetes مجله به چاپ رسید. در این پژوهش محققین نمونه خونی 40 کودک را جمع آوری و نگهداری کردند. سپس DNA این نمونه های خونی را استخراج کردند و سوئیچ های اپی ژنتیکی آن ها را ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که افزایش متیلاسیون DNA به میزان 10 درصد در سن 5 سالگی با افزایش بیش از 12 درصد توده چربی بدن در سن 14 سالگی همراه است. یافته های حاصل از این مطالعه غیر وابسته به جنسیت کودکان، میزان فعالیت بدنی و سن بلوغ آن ها بود. به بیان محققین، با استفاده از روش می توان میزان ابتلا به چاقی را در کودکان پیش بینی کرد و از همان سنین کم رژیم غذایی و فعالیت بدنی شان را به منظور جلوگیری و بروز بیماری های مزمن در آن ها تغییر داد. 
منبع:
R. Clarke-Harris, et al. Peroxisomal proliferator activated receptor- -co-activator-1  promoter methylation in blood at 5-7 years predicts adiposity from 9 to 14 years (EarlyBird 50).Diabetes, 2014.
 

نظرات بسته شده است.