بادام و کاهش حس گرسنگی

میان وعده ها سهم چشمگیری در میزان انرژی دریافتی روزانه دارند. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثرات بادام به همراه وعده ی غذایی و یا به تنهایی، بر میزان قند خون، اشتها و وزن بدن بود.در این مطالعه 137 آزمودنی در معرض خطر ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 شرکت کردند. طول دوره ی پژوهش 4 هفته بود. آزمودنی ها به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند؛ 1- گروه کنترل، که در طول دوره پژوهش هیچ نوع مغز و یا دانه نخوردند؛ 2- گروه میان وعده صبح؛ 3- گروه میان وعده عصر؛ 4- گروه وعده ی نهار؛ 5- گروه وعده ی شام. لازم به ذکر است که آزمودنی های گروه های میان وعده سهم بادام خود (43 گرم (5/1 انس) ) را 2 ساعت قبل و 2 ساعت بعد از وعده ی اصلی خود می خوردند. آزمودنی ها در طی دوره پژوهش هیچ گونه آموزشی در ارتباط با الگوهای غذایی یا فعالیت بدنی دریافت نکردند. میزان وابستگی آن ها از طریق خود پایشی و ارزیابی میزان ویتامین E ناشتای سرم کنترل شد.یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که مقادیر اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه (منو) و هم چنین ویتامین E به طور معناداری در تمام گروه هایی که بادام خوردند در مقایسه با سطح پایه و گروه کنترل افزایش یافت. میزان گرسنگی و تمایل به خوردن به طور چشمگیری در گروه های میان وعده و گروه های همراه با وعده ی اصلی در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت، با وجود این، اثرات یاد شده در گروه های میان وعده برجسته تر بود. پس از 4 هفته، اندازه های آنتروپومتریکی و قند خون ناشتا هیچ تفاوت معناداری را بین گروه کنترل و گروه های دیگر نشان نداد.براساس یافته های حاصل از این پژوهش محققین نتیجه گیری کردند که مصرف روزانه 43 گرم بادام (5/1 انس) چه به عنوان میان وعده و یا همراه با غذا می تواند حس گرسنگی را سرکوب کند و علاوه بر این، میزان نیاز به ویتامین E را بدون اثر بر وزن بدن مرتفع سازد. از نظر محققین اثر بادام بر کاهش اشتها می تواند به دلیل محتوای اسیدهای چرب غیر اشباع (13گرم/انس)، پروتئین (6 گرم/انس) و فیبر (4گرم/انس) آن باشد. با وجود این برای روشن شدن سازو کار دقیق اثرات آن نیاز به مطالعات بیشتری است.

منبع:

S Y Tan and R D Mattes. Appetitive, dietary and health effects of almonds consumed with meals or as snacks: a randomized, controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition.2013.

نظرات بسته شده است.