اهمیت افزایش دریافت فیبر در رژیم غذایی بیماران قلبی

محققین در یک مطالعه جدید به اهمیت محتوای فیبر رژیم غذایی بیماران پس از سکته قلبی پی بردند. به بیان دقیق تر و بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده شد که دریافت مقادیر زیاد غلات سبوس دار در رژیم غذایی این دسته از بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و احتمال بروز بیماری کرونر قلبی در این افراد کمتر است، با وجود این سازو کار اصلی این اثر به درستی روشن نشده است. نتایج این مطالعه در BMJ-British Medical Journal به چاپ رسید. محققین در این مطالعه اثر سه نوع فیبر ( غلات سبوس دار- میوه- سبزی) را بر بیماران پس از سکته قلبی مورد ارزیابی قرار دادند. حدود 51529 مرد و 121700 زن در این مطالعه ارزیابی شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که تنها غلات سبوس دار اثر معناداری بر طول عمر بیماران پس از سکته قلبی داشت. به بیان دقیق تر، احتمال مرگ و میر پس از 9 سال از گذشت سکته قلبی در  افرادی که فیبر بیشتری دریافت کردند، 25 درصد کمتر از افرادی بود که فیبر کمتری دریافت کرده بودند.  به ازای هر 10 گرم افزایش دریافت فیبر میزان مرگ ومیر در دوره 9 ساله پیگیری در این مطالعه حدود 15 درصد کاهش یافت. محققین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه بر لزوم افزایش دریافت فیبر به ویژه غلات سبوس دار و رژیم مدیترانه ای و هم چنین اصلاح سبک زندگی و پرداختن به فعالیت ورزشی تأکید کردند.

منبع:

S. Li, A. et al. Dietary fiber intake and mortality among survivors of myocardial infarction: prospective cohort study. BMJ.
 

نظرات بسته شده است.