انگور به استحکام استخوان ها کمک می کند

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که مقادیر زیاد رزوراترول- یک ترکیب پلی فنولی که به طور طبیعی در مغزها و انگور یافت می شود – مینرالیزاسیون یا تشکیل استخوان در مردهای چاق مبتلا به سندرم متابولیک را تحریک می کند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " ما در این پژوهش دریافتیم که دانسیته مواد معدنی استخوانی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک افزایش یافت." وی در ادامه افزود: " شاخص های نوسازی استخوانی که موجب افزایش دانسیته استخوانی می شوند بر اثر فعال شدن سلول های تشکیل دهنده استخوان و کاهش فعالیت سلول های بازجذب کننده استخوان تولید می شوند. در این مطالعه نشان داده شد که افزایش اولیه آلکالین فسفاتاز استخوانی برای 16 هفته حفظ می شود." تا به حال مطالعه ای با هدف ارزیابی اثر رزوراترول بر استخوان انجام نشده است. محققین در این مطالعه 74 مرد چاق مبتلا به سندرم متابولیک را به مدت 16 هفته ارزیابی کردند. آزمودنی ها به گروه های 1000 میلی گرم  ( مقادیر زیاد)؛ 150 میلی گرم ( مقادیر کم) و  یک گروه دارونما تقسیم شدند. تغییرات آلکالین فسافتاز استخوانی هدف اصلی این پژوهش بود. اهداف ثانویه این مطالعه ارزیابی دانسیته استخوانی، تغییرات ژئومتری استخوانی و تغییرات نشانگرهای زیستی نوسازی استخوانی  و هم چنین نشانگرهای هموستاز کلسیم بود. در طول دوره پژوهش از آزمودنی ها خواسته شد که مکمل های رژیمی دریافت نکنند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که دریافت زیاد رزوراترول موجب نوسازی بالای استخوانی شد. مقاله مرتبط با این مقاله در Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism منتشر شد.

منبع:


Steen Bønløkke Pedersen, et al. Resveratrol Increases Bone Mineral Density and Bone Alkaline Phosphatase in Obese Men: A Randomized Placebo-Controlled Trial. J Clin Endocrinol Metab. Published online October 16, 2014.
 

نظرات بسته شده است.