امگا 3 و تیزهوشی زنان

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید مصرف اسیدهای چرب امگا 3 تاثیری بر مهارت های حافظه و تفکر بهتر در زنان ندارد.
برخی از پژوهشگران پیشنهاد کرده  اند که اسیدهای چرب موجود در ماهی و مکمل روغن ماهی می تواند در پیشگیری از دست دادن حافظه موثر باشد. اما مطالعه انجام شده در زمینه آزمایش این تئوری نشان داد نتیجه در همه افراد مانند گروه پلاسیبو بود.
در این مطالعه پژوهشگران اطلاعات جمع آوری شده از بخشی از یک مطالعه بزرگ را آنالیز کردند. در این مطالعه پژوهشگران به مقایسه سطح اسید چرب در زنان و تاثیر آن بر عملکرد حافظه و مهارت های تفکر پرداختند. این مطالعه شامل بیش از 2 هزار زن 65 تا 80 ساله بود  و میزان دو نوع اسید چرب امگا 3  به نام های دوکوزاهگزانوئیک اسید(DHA) و ایکوزاپنتانوئیک اسید(EPA) در این زنان سنجیده شد.
این زنان بر اساس میزان این اسیدهای چرب در خونشان طبقه بندی شدند، و ارتباط بین سطح این اسیدهای چرب با امتیاز تست های حافظه و تفکر مورد بررسی قرار گرفت. طی یک آزمایش حافظه کوتاه مدت در مورد اعداد، تصاویر و توانایی تشخیص شکل ها  ارزیابی شد.
نتایج نشان داد  در 7 نوع آزمایش حافظه و تفکر پژوهشگران هیچ تفاوتی بین زنان دارای بالاترین سطح اسیدهای چرب امگا 3  و سایرین نیافتند.
این پژوهشگران تاکید کردند برای جمع آوری نتایج  به آزمایشات بیشتری نیاز است.

منبع:

Jennifer G. Robinson, et al “Omega-3 fatty acids and domain-specific cognitive aging: Secondary analyses of data from WHISCA”  Neurology October 22, 2013 81:1484-1491.

نظرات بسته شده است.