استرس زیادتر ، سردرد بیشتر

 

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که هر چه میزان استرس و فشارهای عصبی بیشتر باشد، بروز سردر نیز بیشتر خواهد بود. به بیان دکتر Sara H. Schramm نویسنده مسئول این مقاله؛ "موضوع مهم این است که استرس به عنوان یک عامل شروع کننده اختلالات سردرد در نظر گرفته می شود، که می تواند موجب پیشرفت سردرد های مزمن یا پراکنده گردد، و خود سردر نیز یک استرس و فشار است، بنابراین این یک چرخه معیوبی ایجاد خواهد کرد که موجب وخیم تر شدن شرایط می شود." وی در ادامه افزود؛ نتایج مطالعه ما نشان داد که کنترل و مدیریت استرس و انواع فشارهای عصبی می تواند به عنوان یک راهبرد مفید برای افرادی که از سردردهای مزمن و یا پراکنده رنج می برند در نظر گرفته شود." به پیشنهاد محققین این مطالعه؛ درمان های جسمی/ذهنی، شامل مدیتیشن، یوگا یا تای چی و هم چنین درمان هایی از قبیل مدیریت استرس می توانند تکرر و دفعات بروز سردردها را به میزان 35 تا 50 درصد کاهش دهند. این مطالعه به منظور ارزیابی ارتباط بین شدت استری و بروز سردرد بر روی 5159 فرد بالغ در دامنه سنی 2 تا 71 سال انجام شد. محققین در بین سال های 2010 تا 2012 میزان استرس و بروز سردرد را در بین آزمودنی ها از طریق رسشنامه کنترل ارزیابی کردند. 31 درصد از آزمودنی ها به نوع Tension-type headache (TTH) مبتلا بودند، 14درصد به میگرن و 11درصد نیز به  ترکیب میگرن مبتلا بودند، و  17درصد باقیمانده نیز به انواع طبقه بندی نشده سردرد مبتلا بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که همه انواع سردر با شدت استرس همبستگی مثبت دارند.
 
منبع:
(The above story is based on materials provided by American Academy of Neurology (AAN
 

نظرات بسته شده است.