ارتباط چاقی و فروکتوز

محققین دانشکده ی پزشکی دانشگاه کلورادو گزارش کردند که دلیل چاقی و مقاومت به انسولین می تواند تولید فروکتوز مازاد بر فروکتوزی که از راه دهان وارد بدن می شود، باشد. در سال های اخیر، نقش افزودن شیرین کننده ها از قبیل شربت ذرت حاوی مقادیر زیاد فروکتوز و شکر (ساکاروز) به عنوان یکی از عوامل خطر چاقی و مقاومت به انسولین مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از مطالعات پیشنهاد کرده اند که خطر افزودن شکر ممکن است به دلیل محتوای فروکتوز باشد. با وجود این، نتایج مطالعه ی مذکور نشان داد که کبد چرب و مقاومت به انسولین ممکن است به دلیل تولید فروکتوز حاصل از کربوهیدرات های بدون فروکتوز توسط کبد باشد. این مطالعه بر اساس مدل حیوانی و بر روز موش انجام شد. به گزارش محققین، موش ها می توانند گلوکز را در کبد به فروکتوز تبدیل کنند، و همین فرآیند است که یکی از مراحل کلیدی گسترش چاقی و مقاومت به انسولین در موش های تغذیه شده با گلوکز می باشد. به بیان لاناسپا، یکی از محققین این پژوهش؛ " داده های ما پیشنهاد می کند که فروکتوز تولید شده از گلوکز یکی از عوامل بزرگ دخیل در نحوه ی اثر کربوهیدرات بر بروز کبد چرب و مقاومت به انسولین است". نتایج این مطالعه در فهم چگونگی اثر غذاهای با شاخص قندی بالا بر افزایش خطر چاقی و مقاومت به انسولین نقش به سزایی دارد. افزایش وزن در بخشی، می تواند به دلیل محتوای انرژی و تحریک انسولین باشد، ولی توانایی غذاهای با شاخص قندی بالا در بروز کبد چرب و مقاومت به انسولین در بخشی، می تواند به دلیل تبدیل گلوکز به فروکتوز در کبد باشد. بنابراین، بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان پیشنهاد کرد که خطر خوردن غذاهای با شاخص قندی بالا در تولید فروکتوز (با شاخص قندی پایین) حاصل از آن ها در بدن است. لذا علاوه بر محدود کردن خوردن کربوهیدرات های با شاخص قندی بالا، خوردن کربوهیدرات های حاوی فروکتوز نیز باید محدود شود.

منبع:

  Sautin, Richard J. Johnson, et al.  Endogenous fructose production and metabolism in the liver contributes to the development of metabolic syndrome. Nature Communications, 2013.

نظرات بسته شده است.