ارتباط مصرف سبزیجات ،نوشیدنیها و لبنیات با اسید اوریک

افزایش میزان اسید اوریک خون  از مهمترین عوامل خطر نقرس است. اخیرا وقوع نقرس و هیپراوریسمی افزایش یافته است که به نظر می رسد این موضوع بی ارتباط با تغییرات ایجاد شده در رژیم غذایی و سبک زندگی نیست. بنابراین به منظور بررسی ارتباط بین غلظت اورات پلاسما با برخی اقلام غذایی و مواد مغذی شامل: لبنیات، نوشیدنی های شیرین شده با قند، سبزیجات غنی از پورین، لاکتوز، کلسیم و فروکتوز مطالعه ای صورت گرفت.
بدین منظور از سال 1999 تا 2006 میلادی،  2076  فرد سالم با نسبت تقریبا مساوی زن و مرد وارد مطالعه شدند و اطلاعات تغذیه ای آنها توسط پر کردن پرسشنامه بسامد خوراک کمی(FFQ)، جمع آوری شد. همچنین غلظت اورات پلاسما اندازه گیری شد.
میانگین غلظت اورات سرم 283  میلی مول در لیتر بود. با استفاده از آنالیز آماری مشخص شد که مصرف لبنیات، کلسیم و لاکتوز با غلظت اسید اوریک پلاسما رابطه عکس دارد. اما مصرف کلی نوشیدنی های شیرین شده با قند با غلظت اورات ارتباط مستقیم دارد ولی مصرف  متعادل فروکتوز با اورات سرم ارتباطی ندارد. همچنین بین مصرف سبزیجات غنی از پورین و اورات پلاسما نیز ارتباطی یافت نشد.
نتایج نشان می دهند که علی رغم توصیه های فعلی، محدود کردن مصرف سبزیجات غنی از پورین در کاهش اورات پلاسما موثر نیست. همچنین ارتباط مستقیمی بین مصرف نوشیدنی های شیرین شده با قند و غلظت پلاسما وجود دارد در حالیکه چنین ارتباطی بین فروکتوز دریافتی و اورات پلاسما یافت نشد. این نشان می دهد که فروکتوز موجود در نوشیدنی های شیرین شده جز قند های متهم در افزایش غلظت اورات پلاسما نیست. شواهد فراوانی از ارتباط معکوس بین غلظت اورات پلاسما ومصرف لبنیات حمایت می کنند. این موضوع بهتر است در توصیه های غذایی مربوط به مصرف لبنیات افراد مبتلا به هیپراوریسمی و نقرس منعکس گردد.انجام تحقیقات بیشتری به منظور اثبات اثرات مواد مغذی و محصولات غذایی بر غلظت اورات پلاسما مورد نیاز است .
نکته عملی: طبق نتایج حاصل از این مطالعه، افراد مبتلا به نقرس بهتر است از مصرف نوشیدنی های شیرین شده اجتناب کنند. همینطور نیازی نیست که از مصرف متعادل لبنیات پرهیز کنند.

منبع:

 

PLoS ONE/June 2012 | Volume 7 | Issue 6 | e38123   

 

نظرات بسته شده است.