ارتباط عملکرد حرکتی ضعیف با کاهش مهارت های تحصیلی

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که کاهش عملکرد حرکتی در کودکان موجب کاهش مهارت های تحصیلی ( خواندن و یادگیری) در طول سه سال اول دوره تحصیلی می شود. با جود این هیچ گونه ارتباطی بین آمادگی قلبی و عروقی و مهارت های تحصیلی گزراش نشد. نتایج این مطالعه در Medicine & Science in Sports & Exercise چاپ شد. هدف پژوهش مذکور بررسی ارتباط بین آمادگی قلبی و عملکرد حرکتی در مهارت های تحصیلی کودکان پایه ی اول تا سوم بود. در این پژوهش در حدود 174 آزمودنی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد کودکانی که آزمون های مربوط به چابکی و سرعت را ضعیف انجام دادند درمقایسه با کودکانی که آزمون ها را بهتر انجام دادند، معمولاً عملکرد ضعیفی نیز در مهارت های یادگیری و خواندن داشتند. این ارتباط در بین پسرها قوی تر از دختران گزارش شد. با وجود این، برخلاف انتظار محققین، آمادگی قلبی و عروقی با میزان عملکرد تحصیلی رابطه ای نداشت. یافته های حاصل از این مطالعه اهمیت اثرعملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی را در میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان سال اول تا سوم دبستان تأیید می کند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باید به طور دقیق پیگیری شود و در این زمینه باید توجه زیادی به تکامل مهارتهای خواندن و یادگیری شود. بنابراین، با توجه به ویژگی حرکات کودکان، فعالیت های سرعتی که شامل عامل سرعت و چابکی هستند در زمینه ی پیشرفت تحصیلی کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منبع:

Eero A. Haapala, et al. Associations of Motor and Cardiovascular Performance with Academic Skills in Children. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2013.

 

نظرات بسته شده است.