احتمال ابتلا به زوال عقلی در نوجوانان با آمادگی هوازی کمتر، بیشتر است

 

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که مردانی که در سن 18 سالگی، آمادگی قلبی و عروقی و نیز از ضریب هوشی پایینی برخوردارند، در سنین پس از 60 سالگی بیشتر به زوال عقلی مبتلا  می شوند. این مطالعه بر روی یک میلیون مرد سوئدی انجام شده است. در چندین مطالعه گسترده، محققین در the Sahlgrenska Academy of Gothenburg University نتایج حاصل از ارزیابی یک میلیون مرد سوئدی را بررسی کردند و نشان دادند که بین سطح آمادگی هوازی یا قلبی و عروقی در نوجوانی و مشکلات مرتبط با سلامتی در سنین بالاتر رابطه وجود دارد. مطالعه در همین زمینه نیز رابطه بین ضعف آمادگی قلبی و عروقی و شدت بروز زوال عقلی در سالمندان را مورد تأیید قرار داد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری د ر این مطالعه نشان داد که احتمال ابتلا به زوال عقلی در مردانی که در سن نوجوانی آمادگی قلبی و عروقی ضعیفی داشتند، حدود 5/2 برابر بیشتر است. ضعف ضریب هوشی در نوجوانی  نیز میزان ابتلا به زوال عقلی را در سنین بالاتر حدود 4 برابر افزایش می دهد. علاوه بر این، ترکیب ظرفیت پایین آمادگی قلبی و عروقی و نیز ضعف ضریب هوشی نیز می توانند خطر ابتلا به زوال عقلی را حدود 7 برابر افزایش دهد. محققین در یان مطالعه خاطر نشان کردند که در صورت کنترل سایر عوامل خطر از قبیل وراثت، تاریخچه پزشکی و شرایط اقتصادی – اجتماعی، نیز  افزایش خطر ابتلا به زوال عقلی همچنان وجود داشت. به بیان دقیق تر، افزایش ظرفیت قلبی و عروقی موجب افزایش مقاومت مغزی در برابر ابتلا به انواع بیماری ها و آسیب ها می گردد. 
 
منبع:
 
 
J. Nyberg, M. A. I. Aberg, L. Schioler, M. Nilsson, A. Wallin, K. Toren, H. G. Kuhn. Cardiovascular and cognitive fitness at age 18 and risk of early-onset dementia. Brain, 2014 
 

نظرات بسته شده است.