اثر میکروب های معده بر ساعت بیولوژیکی بدن و سوخت و ساز

یافته های حاصل از یک مطالعه حیوانی نشان داد که میکروب های معده بر ساعت بیولوژیکی و سوخت و ساز بدن اثر دارند. بر اساس مدارک پیشین روشن است که پدیده جت لگ و تغییر ساعت خواب شبانه بر سوخت و ساز اثر می گذارد و این موضوع با ساعت بیولوژیکی بدن یا نواخت های زیستی بدن مرتبط است. این نواخت ها- نوسانات روزانه طبیعی در عملکردهای بدنی و مغز- به واسطه پیام هایی که از مغز و کبد مرتبط می شوند. چرخه تاریکی و روشنایی نواخت های زیستی را کنترل می کند، با وجود این به نظر می رسد که میکروب ها نیز در این زمینه دخالت داشته باشند. بدن انسان از باکتری ها، ویروس ها و قارچ هایی تشکیل شده است که در معده زندگی می کنند، و میکروب های معده نام دارند که به هضم غذا کمک می کنند- و با بدن به روش های گوناگونی تعامل دارند:مدرکی وجود دارد که آن ها بر آلرژی ها، سلامت مغزی، وزن و سایر وضعیت های سوخت و سازی اثر دارد. محققین دریافتند؛ موش هایی که فلور میکروبی معده آن ها از یک مجموعه سالم تشکیل شده است،ترکیبات مختلفی تولید می کنند که می تواند بر کبد اثر گذارد. رژیم غذایی پر چرب گوناگونی این مجموعه را کاهش و بیان دوره ای ژن ها را مختل کرد و موجب افزایش وزن موش ها شد. محققین فرض کردند که رژیم های غذایی پرچربی موجب تغییر ترکیبات تولیدی میکروب ها می شود. بنابراین پیام رسانی ساعت زیستی کبد را مختل می کنند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Cell Host & Microbe منتشر شد.

منبع:


Vanessa Leone, et al. Effects of Diurnal Variation of Gut Microbes and High-Fat Feeding on Host Circadian Clock Function and Metabolism. Cell Host & Microbe, 2015
 

نظرات بسته شده است.