اثر مفید بادام زمینی بر سلامت عروق

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که افزودن بادام زمینی به یک وعده غذایی پرچربی می تواند موجب بهبود پاسخ تری گلیسیرید پس از وعده غذایی و حفظ عملکرد عروقی شود. نقص عملکرد عروقی نقش مهمی را در پیشبرد بیماری آترواسکلروز و تشکیل پلاک کرونری و ضایعاتی که به بیماری عروق کرونر منجر می شود، دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Xiaoran Liu ؛ " بادام زمینی یک میان وعده سالم است و می تواند به صورت بخشی از یک وعده غذایی استفاده شود." هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد عروقی پس از یک وعده غذایی پرچربی بود. 15 مرد دارای اضافه وزن به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه ها به لحاظ انرژی و محتوای درشت مغذی ها مشابه بودند. آزمودنی ها در گروه تجربی وعده غذایی حاوی 3 انس بادام زمینی خوردند. پروفایل لیپیدی، گلوکز و انسولین آزمودنی ها 5 مرتبه پس از خوردن وعده غذایی ارزیابی شد. علاوه بر این عملکرد عروقی آزمودنی ها به واسطه آزمون های ویژه سنجیده شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که وعده غذایی پرچربی باعث افت عملکرد عروقی به میزان 2/1 درصد شد در حالی که وعده غذایی پرچربی حاوی بادام زمینی موجب کاهش عملکرد عروقی نشد. محققین بر اساس این یافته های پیشنهاد کردند که وعده غذایی حاوی بادام زمینی می تواند موجب حفظ عملکرد عروقی شود در حالی که وعده غذایی پرچربی هماهنگ با آن موجب کاهش عملکرد عروقی می شود. بر این اساس پیشنهاد شد که بادام زمینی می تواند به عنوان بخشی از یک وعده غذایی پرچربی اثرات محافظت کننده عروقی داشته باشد.

منبع:


The above story is based on materials provided by Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB).
 

نظرات بسته شده است.