اثر مدت زمان خواب بر اشتها

بر اساس یک مطالعه جدید نشان داده شد که افزایش مدت زمان خواب می تواند موجب کاهش دریافت غذا شود ولی پاسخ های هورمونی در مردان و زنان متفاوت است. کمبود خواب در افراد سالم و آن هایی که وزن متعادلی دارند اثرات محدودی بر عوامل خطر متابولیکی دارد و ممکن است اثرات متفاوتی بر هورمون های تنظیم کننده دریافت غذا در مردان و زنان داشته باشد. این مطالعه در مجله journal SLEEP
27 فرد با وزن معمولی و در دامنه ی سنی 30 تا 45 سال در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در حالت ناشتا خون گیری به عمل آمد و سپس در دو وضعیت خوابی یکی با مدت کم (4 ساعت) و دیگری با مدت زیاد (9 ساعت) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که خواب کم می تواند موجب افزایش مقادیر گرلین ( هورمونی که از معده و هیپوتالاموس ترشح می شود و بر دریافت غذا و تنظیم تعادل انرژی مؤثر است و در کل موجب افزایش اشتها می شود) در مردان شد در حالی که در زنان این اثر گزارش نشد، در مقابل خواب کم موجب کاهش هورمون سیری GLP-1 می شود. در واقع در این مطالعه سعی شد تا ارتباط بین مدت زمان خواب و تنظیم تعادل انرژی مورد بررسی قرار گیرد. این یافته ها نشان می دهد که افرادی که در حال کاهش و یا افزایش وزن هستند ممکن است پاسخ های متابولیکی – هورمونی حیاتی و اثر گذاری در مقابل محدودیت خواب نشان دهند.

منبع:

Marie-Pierre St-Onge et al. Short Sleep Duration, Glucose Dysregulation and Hormonal Regulation of Appetite in Men and Women. Sleep, 2012

نظرات بسته شده است.