اثر فعالیت ورزشی مقاومتی بر بیماری دیابت

بر اساس نتایج مطالعه ای نشان داده شد که فعالیت ورزشی مقاومتی به تنهایی یا در ترکیب با فعالیت ورزشی هوازی می تواند موجب کنترل بهتر بیماری دیابت نوع 2 گردد. در مطالعات پیشین اثر فعالیت ورزشی مقاومتی بر کنترل و بهبود بیماری دیابت نوع 2 در مردان تأیید شده بود، با وجود این اثر این نوع از فعالیت ورزشی بر کنترل بیماری دیابت نوع 2 در زنان مطالعه نشده بود. لذا هدف اصلی مطالعه مذکور ارزیابی اثر فعالیت ورزشی مقاومتی بر کنترل و شروع  بیماری دیابت نوع 2 در زنان بود.  محققین در این مطالعه حدود 99316 زن میانسال که به دیابت مبتلا نبودند را ارزیابی کردند. از میان تعداد کل آزمودنی ها حدود 3491 زن به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا شدند. خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در زنانی که در هفته حداقل 150 دقیقه به فعالیت ورزشی هوازی و 60 دقیقه به فعالیت ورزشی مقاومتی می پرداختند، به طور معناداری کمتر از زنان غیر فعال بود. میزان فعالیت ورزشی در این مطالعه توسط پرسشنامه کنترل شد و این یکی از محدودیت های مطالعه بود. بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت که ترکیب فعالیت ورزشی مقاومتی و هوازی راهبرد مطمئن تری برای پیشگیری از بروز دیابت نوع 2 در زنان و در مقایسه با فعالیت هوازی و مقاومتی به تنهایی است.

منبع:

 

Anders Grøntved,et al.  Muscle-Strengthening and Conditioning Activities and Risk of Type 2 Diabetes: A Prospective Study in Two Cohorts of US Women. PLoS Medicine, 2014.
 

نظرات بسته شده است.