اثر فعالیت ورزشی بر کیفیت خواب

فعالیت ورزشی بر روی کیفیت خواب مؤثر است، بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که بین فعالیت ورزشی و خواب همبستگی وجود دارد. هزاران نفر در جهان خواستار خواب راحت و آرام می باشند و باید بدانند که فعالیت  ورزشی می تواند به کیفیت خواب آن ها کمک کند. در این مطالعه بر اساس پرسشنامه میزان خواب و کیفیت خواب افرادی که به فعالیت ورزشی می پرداختند و نیز افراد غیر فعال مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بیانات افرادی که به طور منظم به فعالیت ورزشی می پرداختند؛ آن ها با وجود تعداد ساعت های یکسان در مقایسه با افراد غیر فعال خواب بهتری داشتند و در واقع عمیق تر به خواب می رفتند. در مجموع، نشان داده شد که افرادی که به فعالیت ورزشی می پرداختند در تمام شدت های آن (فعالیت ورزشی شدید، با شدت متوسط و سبک ) خواب بهتر و عمیق تر در تمام یا اکثر شب ها در مقایسه با افراد غیرفعال دارند(67%-56% در برابر 39%). 4/3 افرادی که به فعالیت ورزشی پرداختند (83%-76%) پس از دو هفته خواب راحت و عمیقی را تجربه کردند. بنابراین، اگر فرد غیر فعالی هستید باید بدانید که روزی 10 دقیقه پیاده روی می تواند اثر معناداری بر کیفیت خواب شما داشته باشد. پس از این تغییر می توانید به طور تدریجی فعالیت های شدیدتر مانند دویدن و شنا را به برنامه ی خود بیافزایید و اثر آن را بر کیفیت خواب خود ارزیابی کنید. از آنجایی که خواب خوب و عمیق بر سلامتی و احساس شادی و نشاط نقش بسیار مؤثر و کلیدی دارد، لذا می توان گفت که پرداختن به فعالیت ورزشی باعث احساس شادی و کامیابی در شما خواهد شد. به طور کلی، برای خواب بهتر اثر فعالیت ورزشی شدید چشمگیرتر از سایر شدت های فعالیت ورزشی است ولی با این حال فعالیت ورزشی سبک بهتر از بی تحرکی است.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided byNational Sleep Foundation
Note: Materials may be edited for content and length. For further information, please contact the source cited above

نظرات بسته شده است.