اثر فشار خون مادران باردار بر عملکرد شناختی نسل

بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داده شد که؛ فشار خون مادران باردار می تواند موجب نقص شناختی نسل بعد از آن ها گردد. به بیان محققین؛ افراد متولد شده از مادران دارای فشار خون در دوران بارداری بیشتر از افرادی که از مادران دارای فشار طبیعی در دوران بارداری متولد شده اند در معرض خطر ابتلا به نقص شناختی قرار دارند. در این مطالعه 398 مرد مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی های این مطالعه در زمانی که 20 سال داشتند ارزیابی شدند و پس از آن دوباره در سن 70 سالگی مورد بررسی قرار گرفتند.
به بیان دکتر کاتری نویسنده مسئول این مقاله؛ محیط نامطلوب جنین می تواند بر سلامت وی در آینده اثرات مضر و عواقب بدی نیز به دنبال داشته باشد. به بیان دیگر، این اثرات می تواند در چند دهه بعد از تولد بروز کند یعنی می تواند در طول این زمان تا ظهور ثابت بماند. به توصیه دکتر کاتری، بهتر است خانم هایی که در سنین باروری قرار دارند از چاق شدن که یکی از عوامل مهم و اثر گذار در بروز فشار خون در دوران بارداری است بپرهیزند. باید خاطر نشان کرد که مغز اندامی است که در دوران بارداری می تواند بسیار تحت تأثیر محیط درونی قبل از تولد قرار گیرد.

منبع:

The study was supported by the Academy of Finland, European Science Foundation

نظرات بسته شده است.