اثر ضد سرطانی شیر تأیید شد

پلی فنول های موجود در چای خاصیت ضد سرطانی دارند، با وجود این، ویژگی زیست دسترسی پایین و مزه ناخوشایندی دارند. مطالعه جدیدی در Journal of Dairy Science نشان داد، هنگامی که عصاره  اپی گالو کاتچین گالات، پلی فنول موجود در چای با شیر بدون چربی ترکیب می شود، ویژگی زیست دسترسی بیشتری پیدا می کند و می تواند از تولید و تکثیر سلول های سرطانی روده جلوگیری کند. این یافته دریچه جدیدی را در زمینه اثرات مفید محصولات لبنی برای سلامتی انسان گشود، این پژوهش نقش جدید شیر را به عنوان پایه ای برای انتقال مؤثر ترکیبات زیست فعال مورد تأیید قرار داد. اپی گالو کاتچین یکی از اصلی ترین کتچین های مفید در چای است. پلی فنول های چای تشکیل  تومور ها و تکثیر سلول های سرطانی را مهار می کنند، مرگ سلولی برنامه ریزی شده را افزایش می دهند (آپوپتوزیس)، و/یا تشکیل عروق خونی جدید تغذیه کننده سلول های سرطانی و تومورها (آنژیوژنزیس) را کاهش می دهند. یکی از مشکلات در زمینه دریافت و جذب کتچین ها ویژگی زیست دسترسی پایین آن ها ست، بدین منظور محققین پژوهشی را با هدف شناسایی راهی برای افزایش قابلیت جذب کتچین ها طرح ریزی کردند. به بیان محققین این مطالعه؛ " کازئین موجود در شیر به صورت یک میسل موجب حفظ کتچین ها و در نتیجه افزایش قابلیت جذب آن ها می شود. ان مطالعه در محیط آزمایشی و کشت انجام شد (in vitro). نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که میزان فعالیت اپی گالو کتچین در حضور کازئین شیر (پروتئین شیر) افزایش می یابد و می تواند موجب مهار تکثیر سلول های سرطانی روده گردد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که ترکیب چای سبز با شیر بدون چربی ممکن است اثرات کتچین های چای را بهبود ببخشد.

نظرات بسته شده است.