اثر دریافت لبنیات بر وزن و ترکیب بدن در بزرگسالان

اگر چه بسیاری از مطالعات مشاهده ای و کارآزمایی تأثیر مصرف لبنیات بر وزن و ترکیب بدن را بررسی کرده اند، اما نتایج به دست آمده از این مطالعات بسیار متناقض است. طبق گزارش اتحادیه بی نالمللی لبنیات، میزان مصرف محصولات لبنی در کشورهای غربی بالاتر از سایر کشورهاست از سوی دیگر، شیوع اضافه وزن و چاقی در کشورهای غربی بالاتر است. با این که چندین مطالعه ی مشاهده ای و مداخله ای ارتباط بین مصرف لبنیات و تغییرات وزن را بررسی کرده اند،اما نقش مصرف لبنیات بر کاهش وزن هنوز کاملاً مشخص نیست. پژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک و متاآنالیز به منظور خلاصه کردن اطلاعات حاصل درباره ی بررسی تأثیر مصرف لبنیات بر وزن، بافت چربی بدن، بافت بدون (RCT) از مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی سازی و کنترل شده چربی بدن و دور کمر در افراد بزرگسال  انجام شد. بر این اساس اطلاعات حاصل از مطالعات موجود در این زمینه (اطلاعات مربوط به وزن، بافت چربی، بافت بدون چربی) از سال 1960 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفت.
طبق نتایج به دست آمده مصرف لبنیات به میزان توصیه شده برای بزرگسالان بر وزن، بافت چربی، بافت غیرچربی بدن و اندازه ی دور کمر در افرادی که رژیم با محدودیت کالری دارند اثری ندارد، اما دریافت رژیم محدود از کالری به همراه مصرف میزان بالای لبنیات می تواند سبب کاهش بیشتر وزن، دور کمر و بافت چربی در مقایسه با رژیم محدود از کالری بدون افزایش دریافت لبنیات شود . یافته های حاصل از این مطالعه  نشان داد که افزایش مصرف لبنیات می تواند به افزایش بافت غیرچربی بدن منجر شود. برای چگونگی تأثیر محصولات لبنی بر وزن و ترکیب بدن چندین مکانیسم پیشنهاد شده است. به عنوان مثال، دریافت مکمل کلسیم می تواند بر متابولیسم لیپیدهای بافت چربی، اکسیداسیون چربی، جذب اسیدهای چرب و متابولیسم چربی پس از صرف غذا تأثیر بگذارد. علاوه بر آن، یافته هایی وجود دارد که پیشنهاد می کند لبنیات غیر از کلسیم حاوی ترکیباتی مانند لینولئیک اسید کونژوگه، اسیدهای چرب متوسط زنجیره و پروتئین نیز هست که ممکن است در کاهش وزن نقش داشته باشند.

منبع:

Tabesh M1, et al. Effects of consumption of dairy products on body weight and composition in adults Asystematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology2013

نظرات بسته شده است.