اثر استرس و افسردگی بر کاهش حجم مغز

تحقیقات نشان داده اند که استرس مزمن و افسردگی می تواند موجب کاهش حجم مغز شود، این شرایط نیز در بروز نقایص شناختی و روحی دخیل است. اخیراً در مطالعه ای محققین یکی از دلایل این اثر را کشف کردند.
نتایج این مطالعه که در ژورنال Nature Medicine  گزارش شد نشان داد که یک عامل رونویسی ژنی کنترل کننده بیان ژن که در تشکیل فضاهای ارتباطی سلول های مغزی ( سیناپس) مؤثر است می تواند در کاهش حجم مغز دخیل باشد.
به گفته رونالد دومان نویسنده مسئول این مقاله؛ افسردگی و استرس موجب کاهش ارتباط سلول های مغزی می شود، ما در این مطالعه نشان دادیم در چرخه شناختی با فعال شدن این عامل رونویسی ژنی دچار اشکال می گردد.  این مطالعه بر روی افراد افسرده و سالم انجام شد. میزان مواد مؤثر در تشکیل ارتباطات سلول های مغزی در مغز بیمارانی که دچار افسردگی بودند کمتر گزارش شد. در این مطالعه حداقل 5 ژن شناخته شد که توسط عامل رونویسی GATA1 کنترل می شدند. با فعال شدند این عامل علائمی شبیه افسردگی بروز خواهد کرد، بنابراین به نظر می رسد این عامل نه تنها در قطع ارتباطات نورون های مغزی بلکه در بروز افسردگی نیز مؤثر می باشد.
به بیان دکتر دومان؛ تغییرات ژنتیکی در عامل رونویسی GATA1 می تواند به شناسایی افراد در معرض خطر ابتلا به افسردگی کمک کند. ما امیدواریم با برقراری اتصالات سلول های مغزی به وسیله روش های درمانی جدید و یا با تغییرات رفتاری بتوانیم راه جدیدی را برای درمان و پیشگیری ابتلا به افسردگی پیدا کنیم.

منبع:

Ronald S Duman. Decreased expression of synapse-related genes and loss of synapses in major depressive disorder. Nature Medicine, 2012

نظرات بسته شده است.