آمادگی جسمانی هوازی و یادگیری کودکان 9 تا 10 سال

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که آمادگی بدنی می تواند یادگیری و حافظه را در کودکان 9 تا 10 سال، به ویژه در شروع یادگیری یک تکلیف که چالش زیادی وجود دارد، بهبود ببخشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه ی بین آمادگی هوازی بر یادگیری و حافظه ی انجام یک تکلیف بود. بدین منظور از راهبردهای یادگیری و روش های یادآوری گوناگونی برای درک بیشتر اثر آمادگی بدنی بر فرآیند های یادگیری استفاده شد.  48 کودک در دامنه ی سنی 9 تا 10 سال برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. بر اساس آزمون های آمادگی هوازی مشخص شد که 30 درصد آن ها دارای آمادگی هوازی بالایی هستند در حالی که مابقی آن ها آمادگی هوازی کم تری دارند. کودکان یک تکلیف ویژه شامل یادآوری نام و محل خاصی بر روی نقشه را انجام دادند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین گروه با آمادگی جسمانی پایین و بالا در یادگیری اولیه ی یک تکلیف وجود دارد. محققین پیشنهاد کردند که میزان آمادگی هوازی ممکن است بر تفاوت یادگیری اثر گذار باشد، و آمادگی هوازی بالا بر میزان یادگیری و حافظه ی کودکان سنین دبستان بسیار مؤثراست. به بیان محققین، برای روشن شدن سازو کار اثر فعالیت ورزشی بر فرآیندهای عصبی، در طی یادگیری کودکان نیاز به مطالعات بیشتری است.

منبع:

Lauren B. Raine, et al. The Influence of Childhood Aerobic Fitness on Learning and Memory. PLoS ONE, 2013

نظرات بسته شده است.