آب هندوانه نوشیدنی مفید برای ورزشکاران

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید شهرت آب هندوانه در میان ورزشکاران دلیل علمی دارد، نتایج این مطالعه نشان داده است آب این میوه  محبوب تابستانی می تواند درد عضلانی پس از ورزش را کاهش دهد.
مطالعات گذشته در زمینه  خواص آنتی اکسیدانی آب هندوانه و اثربالقوه آن در افزایش پروتئین ماهیچه ها و بهبود عملکرد ورزشکاران صورت گرفته اند. اما مطالعات در زمینه کارایی نوشیدنی  آب هندوانه غنی شده با  L- سیترولین ادامه دارد. تیم پژوهشی  Aguayo   مطالعه حاضر را به منظور پر کردن این فاصله علمی تنظیم کرده اند.
Encarna Aguayo  و همکارانش به بررسی اثر آب هندوانه طبیعی، آب هندوانه غنی از L- سیترولین و یک نوشیدنی پلاسیبو فاقد L- سیترولین برگروهی از افراد داوطلب پرداختند. یک ساعت قبل از تمرینات ورزشی این افراد نوشیدنی های خود را دریافت می کردند.
نتایج مطالعه نشان داد که هم آب هندوانه طبیعی و هم نوشیدنی غنی شده با  L- سیترولین ، درد عضلانی بعد از تمرینات ورزشی  را در داوطلبین شرکت کننده  کاهش میدهند؛ اگرچه طبق نتایج این پژوهشگران L- سیترولین موجود در آب هندوانه طبیعی (غیر پاستوریزه) زیست فراهمی بیشتری دارد بدین معنا که شکل آن برای استفاده توسط بدن مناسب تر می باشد.
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که ورزشکاران می توانند از آب هندوانه به عنوان یک نوشیدنی مناسب برای تسکین دردهای عضلانی بعد از ورزش استفاده کنند.

منبع:

Encarna Aguayo, et al “Watermelon Juice: Potential Functional Drink for Sore Muscle Relief in Athletes” Food Chem., 2013, 61 (31), pp 7522–7528

نظرات بسته شده است.