آب مرکبات و کاهش وزن

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید توسط محققین فرانسوی گزارش شد که عصاره ی پرتقال قرمز، گریپ فروت، پرتقال شیرین و گوآرانا می تواند موجب کاهش چربی شکمی و نسبت دور کمر به باسن شود. مطالعه مذکور از نوع دو سوکور بود و به صورت تصادفی انجام شد.  95 آزمودنی دارای اضافه وزن ( در دامنه ی سنی 45-22 سال و با شاخص توده بدنی kg/m2 9/29- 26 ) در آن به دو گروه دارونما (48=n) و گروه تجربی (47=n) تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 12 هفته روزی دوبار به همراه وعده غذایی شان یا دارونما و یا sinetrol-xpur  دریافت می کردند. 450 میلی گرم از عصاره ی sinetrol-xpur دارای حداقل 90 درصد کل پلی فنول ها ( کتچین)، حداقل 20 درصد کل فلاونوئیدها (نارینجین) و بین 1  تا 3 درصد کافئین طبیعی است. اهداف ثانویه ی این پژوهش  شامل اندازه گیری فشارخون، ضربان قلب، پروفایل لیپیدی ( کلسترول تام،HDL، LDL، TG، ApoA1، و ApoB) گلوکز و همگلوبین A1C (HbA1c)، عملکرد کلیوی (سدیم، پتاسیم، اوره و کراتینین)، شاخص های التهابی ( فیبرینوژن و CRP)، عملکرد کبدی (آلانین، آلانین آمینو ترانس آمیناز، آسپارتات آمینو ترانس آمیناز، گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز و کراتین فسفوکیناز) و وضعیت اکسیداتیو ( SOD، MDA و  GSH).  یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد  که نسبت دور کمر به باسن در گروه تجربی در حدود 71/5 درصد کاهش داشته است در حالی که این میزان در گروه کنترل 56/1 درصد گزارش شده است. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که مصرف sinetrol-xpur )مکمل حاوی عصاره ی مرکبات) موجب تغییرات مفیدی در ترکیب بدن و بهبود شاخص های التهابی ، قندی و اکسیداتیو در افراد سالم دارای اضافه وزن می شود. بنابراین، می توان گفت که عصاره ی مرکبات و مصرف منظم آن ها می تواند در کاهش وزن مؤثر باشد.

منبع:

Dallas, C, et al. Clinical Study to Assess the Efficacy and Safety of a Citrus Polyphenolic Extract of Red Orange, Grapefruit, and Orange (Sinetrol-XPur) on Weight Management and Metabolic Parameters in Healthy Overweight Individuals’. Phytotherapy Research.2013

نظرات بسته شده است.