سوخت و ساز در دوران بارداری در زنان چاق

حفظ انرژی در زنان مبتلا به سوءتغذیه در طول بارداری راهکاری برای تامین انرژی مورد نیاز برای رشد جنین است. در حالیکه، زنانیکه قبل از بارداری اضافه وزن دارند، ذخایر چربی کافی برای تامین انرژی مورد نیاز در طول دوران بارداری خود را دارند و بدنشان نیازی به استفاده از مکانیسم های ذخیره ی انرژی درطول دوران بارداری ندارد. 

در این مطالعه این فرضیه بررسی شد که زنان چاق ممکن است سازگاری رفتاری  (کاهش سرعت پیاده روی ) درطول بارداری داشته باشند اما جبران متابولیکی (کاهش انرژی سوخت و ساز در زمان استراحت و یا کاهش مصرف انرژی در پیاده روی) نداشته باشند.

در این بررسی میزان سوخت و ساز زمان استراحت، سرعت پیاده روی، میزان سوخت و ساز پیاده روی و متغیرهای آنتروپومتریک در 23 زن 31-34 ساله با شاخص توده ی بدنی بین 5/35-6/31 در هفته ی پانزده و سی ام بارداری اندازه گیری شد. میزان پیاده روی فردی در گروه کنترل غیرباردار که با سن،  وزن و قد گروه باردار مطابقت داشت در همان هفته های پانزدهم و سی ام اندازه گیری شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان افزایش وزن  زنان مورد بررسی در طول بارداری متفاوت بوده و 52 درصد از آنان بیشتر از میزان توصیه شده، وزن اضافه کرده بودند. میزان انرژی سوخت و ساز در طی پیاده روی  نیز به میزان 177 کیلوکالری افزایش یافته بود. با این وجود، تغییرات در درون گروه زیاد بود. نتایج علاوه بر این حاکی از آن بود که هم میزان انرژی مصرف شده در پیاده روی و هم سرعت پیاده روی کاهش محسوسی داشت. اگرچه افزایش میزان انرژی سوخت و ساز استراحت نسبت به افزایش وزن بیشتر بود، اما شواهدِ جبران متابولیسم بیولوژیک و سازگاریهای رفتاری در میزان متابولیسم پیاده روی در زنان چاق در طول دوران بارداری مشاهده شد.

نکته عملی: با توجه به اینکه افزایش میزان متابولیسم استراحت نسبت به افزایش وزن  در طول بارداری بیشتر است و با وجود اینکه که جبران متابولیسم بیولوژیک و سازگاریهای رفتاری در میزان متابولیسم پیاده روی در زنان چاق در طول دوران بارداری مشاهده میشود، میزان تغییرات وزن در طول بارداری بایستی مورد توجه قرار گرفته و کنترل شود.

منبع:

 Am J Clin Nutr September 2011 vol. 94 no. 3 819-830

نظرات بسته شده است.