سلامت زنان میانسال با 6000 قدم در روز

فعالیت بدنی روزانه به میزان 6000قدم در روز از سلامت زنان در دوره میانسالی محافظت می کند، چراکه براساس یافته هایی که به تازگی در مجله Menopause به چاپ رسیده است، ورزش یا فعالیت های بدنی هر روز زندگی با ریسک کمتر پیشرفت دیابت و سندرم متابولیک در زنان میانسال مرتبط شده است. سندرم متابولیک گروهی از فاکتورهای خطر بیماری قلبی عروقی است ازجمله دور کمر بالا، فشارخون بالا، و کلسترول بالا، که تمامی این موارد می توانند پیش زمینه ای برای ابتلا به دیابت باشند.
شواهد فراوانی وجود دارد دال بر اینکه ورزش با احتمال کمتر ریسک های سلامتی مانند دیابت، فشار خون بالا و بیماری قلبی در ارتباط است ولیکن مطالعه حاضر پیشنهاد  می کند که فعالیت بدنی همیشگی، چه از طریق ورزش چه تنها  با داشتن یک زندگی فعال برای بهبود سلامت زنان در میانسالی کافی است.
مطالعه در کشور برزیل و با شرکت 292 زن با محدوده سنی 45 تا 72 سال (میانگین سنی 57سال) صورت گرفت.  
زنان شرکت کننده از پدومتر(قدم شمار) استفاده می کردند و گام های روزانه خود را برای مدت 7روز ثبت می کردند و همچنین تحت چکاپ های سلامتی قرار می گرفتند که کلسترول و قند خونشان آزمایش  می شد و دور کمر و باسن آنها نیز به منظور  ارزیابی چاقی شکمی اندازه گیری می شد؛ چاقی عاملی است که به عنوان ریسک فاکتور دیابت و بیماری قلبی عروقی شناخته می شود .
محققین برای آنالیزهای خود، زنان را در دو گروه غیرفعال(کمتر از 6000 قدم در روز ) و فعال ( بیش از 6000قدم در روز) گروه بندی کردند.
نتایج نشان دادند که متوسط تعداد قدم های روزانه در گروه فعال  (32% از زنان) 9056 قدم و در گروه غیرفعال 3472 قدم در روز بود.همچنین آنالیزها نشان دهنده یک الگوی معنادار آماری بین فعالیت بدنی و تعدادی از ریسک فاکتورهای سلامت بودند، به عنوان مثال سطوح پایین تر فعالیت بدنی با استعمال دخانیات، نمایه توده بدن بیشتر و دور کمر و دور باسن بزرگتر مرتبط بود.
غالب زنان در گروه غیرفعال، دچار چاقی یا اضافه وزن بودند و دور کمر بالاتر از 88 سانتی متر(35 اینچ) داشتند این یافته حتی پس از تعدیل فاکتورهای مداخله گری مانند وضعیت یائسگی، استعمال دخانیات، و هورمون درمانی همچنان صدق می کرد. به علاوه اکثر آنها مبتلا به دیابت نوع2 و سندرم متابولیک بودند.
نتایج به دست آمده حاکی از آنند که فعالیت بدنی همیشگی به ویژه پیاده روی حداقل 6000 قدم در روز با ریسک کاهش یافته بیماری قالبی عروقی و دیابت در زنان میانسال مرتبط می باشد و این ارتباط مستقل از وضعیت یائسگی است.
لذا برای زنان میانسال سفر به سلامت بیشتر با 6000قدم در روز شروع می شود. برای بیشتر افراد این میزان برابر با پیاده روی حدود یک ساعت در روز است.
نکته عملی: مطالعات پیشنهاد می کنند افرادی که برای خود اهدافی با پدومتر تعیین می کنند خیلی بهتر به مرحله افزایش سطوح فعالیت بدنی، کاهش وزن و کاهش فشار خون می رسند؛ درواقع تعیین هدف پیاده روی به مدت یک ساعت در روز  برای شروع می تواند تاحدی ترسناک باشد. رسیدن به چنین هدفی با تفکیک آن به قسمتهای کوچکتر و یافتن راههایی برای افزودن قدم های بیشتر قابل دسترس خواهد بود.
منبع:

Menopause, 2012, 11, 19

نظرات بسته شده است.