کم خوابی و افزایش کالری دریافتی

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که خواب ، عامل مهمی برای وزن محسوب می شود. به گفته دانشمندان؛ کمیت و کیفیت خواب بر وزن بدن تاثیر دارد.  این که افراد چه چیزی را چه مقدار مصرف می‌کنند ارتباط مستقیم با کمیت و کیفیت خواب آن‌ها دارد. کمبود خواب گاهی اوقات می‌تواند موجب افزایش اشتها شود؛ تاکنون مطالعات بسیاری به ارتباط بین کم خوابی و چاقی اشاره داشته اند.

در مطالعه ای که اخیراًدر American Journal of Clinical Nutrition به چاپ رسیده است، تعادل انرژی در زنان و مردان با وزن نرمال، که کم خواب بودند ویا خواب نرمال داشتند، مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه، 15 زن و 15 مرد 30-49 سال با نمایه توده بدنی 22-26 که بطور معمول 9-7 ساعت خواب شبانه داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی شرکت کنندگان مورد مطالعه تحت شرایط خواب کم (4 ساعت در شب) و خواب نرمال (9 ساعت در شب)، به مدت 5 شب قرار گرفتند. دریافت غذایی در این 5 روز محاسبه گردید، همچنین انرژی سوخت و ساز در هر دوره نیز اندازه گیری گردید.

نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان با خواب کم نسبت به شرکت کنندگان با خواب نرمال، در طول این 5 روز انرژی بیشتری مصرف می نمودند. همچنین مشخص گردید افراد با خواب کم، کالری بیشتری از چربی،  بخصوص چربی اشباع شده دریافت می کردند. از طرفی میزان متابولیسم استراحت، تفاوت معنی داری بین دو گروه خواب نداشت.

نکته عملی: بر اساس این مطالعه  محدودیت در خواب سبب افزایش دریافت چربی و انرژی می گردد؛ که این امر بخوبی رابطه بین خواب و چاقی را توضیح می دهد. چنانچه این دریافت انرژی بیشتر با مصرف بیشتر انرژی جبران نگردد، دریافت غذایی بیشتر، این افراد را مستعد برای چاقی می سازد. بنابراین با یک راه حل ساده‌ که همان خواب به میزان کافی است، می توان از افزایش وزن جلوگیری نمود.

نظرات بسته شده است.