کاهش سوخت و ساز با رژیمهای مکرر

کم نیستند افراد چاقی که سالها با مشکل افزایش وزن مواجهند و بارها رژیم گرفته و دوباره به وزن اولیه برگشته اند. یکی از موضوعاتی که مکررا این افراد برای عدم انگیزه کافی به منظور رژیم مجدد بیان می کنند آنست که در اثر رژیمهای یویویی متابولیسم بدنشان کاهش یافته و دیگر نمی توانند وزن خود را کاهش دهند.

این عقیده که رژیم غذایی یویویی متابولیسم شما را کاهش می دهد، در حال حاضر به یک اصل تبدیل شده است، اما این موضوع به تنهایی توجیه کننده عدم موفقیت در رژیم غذایی نیست . مطالعات نشان داده اند که اگر شما وزن کم کرده و مجددا آن وزن کاهش یافته، بازگردد، بدن شما بعد از رژیم گرفتن و بازگشت وزن، نسبت به زمان قبل از رژیم، محتوی بافت ماهیچه ای کمتر و در مقابل دارای چربی بیشتری می شود

این موضوع به این دلیل رخ می دهد که در زمانی که شما وزن کم می کنید، هم بافت ماهیچه ای و هم چربی را از دست می دهید ولی در بیشتر افراد هنگامی که وزن کم شده مجددا بر می گردد، بیشتر چربی اضافه می کنند .شواهد علمی نشان داده اند که چربی از نظر متابولیکی، کمتر از بافت ماهیچه ای فعال است و بنابراین کاهش وزن های پیاپی و افزایش وزن، متعاقب آن باعث می شود کسی که به این نحو رژیم می گیرد، میزان متابولیسم پایه اش و یا سوخت و سازش کاهش یافته و لذا کاهش وزن نیز در دفعات بعد دشوار تر شود.

با این وجود، بیشتر مطالعات نشان می دهد که  این عوارض بیشتر در افرادی رخ می دهد که رژیمهای معجزه آسای چند روزه را انتخاب نموده باشند،  لذا بویژه اگر شما از رژیم گیرندگانی که در رژیم های چند روزه شرکت می نمایند، نباشید، این تغییر در بافت ماهیچه ای خیلی زیاد نیست و میزان متابولیسم کاهش یافته نیز خیلی زیاد نخو اهد بود . برای مثال، در بررسی علمی معتبری که در مرکز تغذیه بالینی دانشگاه کمبریج انجام شد، نشان داده شد میزان متابولیسم افراد بعد از چندین بار رژیم گرفتن، به طورقابل توجهی کاهش نیافته است. لذا اگرچه رژیم های غذایی یویویی جواب به درمان را سخت تر می نماید، ولی این فقط به بهانه کاهش سوخت و ساز و یا متابولیسم نمی باشد و به نظر می آید عوامل روحی و روانی ناشی از عدم وجود انگیزه برای رژیم غذایی مجدد در این زمینه نقش اساسی تری را ایفا نماید.

برا ین اساس توصیه می شود که اگر می خواهید رژیم بگیرید، باید سعی نمایید که از رژیمهای معجزه آسا با کاهش وزن شدید در زمان محدود پرهیز نمایید. از طرف دیگر به رژیم غذایی نه به عنوان اعتصاب غذا، بلکه به عنوان تغییر شیوه زندگی نگاه کنید. شما می توانید هم از خوردن لذت ببرید هم برای آن برنامه ریزی مشخص داشته باشید تا از افزایش مجدد وزن  جلوگیری نمایید.

علاوه بر این، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در جریان رژیم کاهش وزن شما، چه یک بار رژیم گرفته باشید چه رژیم های مکرر داشته باشید، بدلیل کاهش بافت بدن و بویژه بافت عضلانی ، میزان متابولیسم پایه را به طور طبیعی کاهش می دهد. لذا برای پایدار ماندن کاهش وزن،بویژه آنانی که با وزن طبیعی خود سالهاست که فاصله گرفتند افزایش فعالیت بدنی  کمک خواهد نمود که انرژی سوخت و ساز را افزایش دهید،  چرا که فعالیت بدنی علا وه بر تقویت بافت عضلانی، آن افت متابولیسم پایه ناشی از کاهش وزن را جبران می نماید.

 

نظرات بسته شده است.