روغن حیوانی و کلسترول

در حالی که تاثیرات منفی اسید های چرب ترانس به خصوص در روغن های گیاهی هیدروژنه شده بر افزایش احتمال ابتلا به بیماری های قلبی به اثبات رسیده است،  ولیکن تاثیر اسیدهای چرب ترانس با منبع حیوانی بر بیماری قلبی به خصوص در میان جامعه ی زنان  هنوز به اثبات نرسیده و مشخص نشده است.
در این مطالعه که اخیرا انجام شده است به بررسی تاثیر کره غنی شده با روغن حیوانی (که ایزومر غالب آن vaccenic اسید می باشد) بر غلظت لیپیدهای پلاسما در میان زنان سالم پرداخته شده است.
در این بررسی که به صورت دوسوکور، تصادفی و متقاطع انجام شد 61 زن سالم بین سنین 19-70 سال انتخاب شدند و به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و به مدت 4 هفته هر دو گروه رژیم هایی با کالری یکسان دریافت کردند.
میزان اسیدهای چرب ترانس دریافتی در گروه آزمایش7/3 گرم در روز یعنی 5/1 % از کل انرژی دریافتی و در گروه کنترل 9/0گرم یعنی 3/0 درصد از کل انرژی روزانه بود.
در نهایت مشاهده شد که هیچ ارتباط معنی داری بین رژیم های حاوی اسید چرب ترانس با منبع حیوانی و میزان کلسترول تام سرم، LDL کلسترول، آپولیپوپروتئین Bو غلظت تری گلیسیرید در مقایسه با گروه کنترل وجود نداشت.  ولیکن تنها ارتباط کوچک آماری معناداری بین دریافت این اسیدهای چرب و کاهش جزئی غلظت HDL پلاسما در میان زنان که BMI بالای 25 داشتند مشاهده شد اما در میان زنان با BMI پایین تر از 25 تغییری ملاحظه نگردید.
نکته عملی: نتایج پیشنهاد می کنند که دریافت اسید های چرب ترانس با منبع حیوانی به میزان1 درصد از کل انرژی روزانه هیچگونه تاثیری برLDLکلسترول نخواهد داشت، اما از آنجا که در زنان با اضافه وزن  سبب کاهش HDL  خواهد شد این گروه نباید در مصرف این ماده غذایی افراط کنند.

منبع:

Am J Clin NutrFebruary 2012 vol. 95 no. 2 318-325

نظرات بسته شده است.