تاثیر رژیم طولانی بر متابولیسم کلسترول در چاقها

می دانیم که گرفتن رژیم طولانی مدت سبب کاهش وزن و متعاقبا سبب تغییرات پیچیده در متابولیسم خواهد شد ولیکن تاثیر داشتن این گونه رژیم های طولانی مدت بر متابولیسم کلسترول در افراد چاق هنوز نامشخص است.

هدف از مطالعه ای که اخیرا انجام شده است بررسی تاثیر 2 سال رژیم کاهش وزن با برنامه های مختلف غذایی بر فیتو استرول(شاخص جذب روده ای کلسترول)، لانسترول(شاخص کلسترول تازه سنتز شده) و تغییرات غلظت آپو لیپو پروتئین می باشد.

در این بررسی به مدت 2 سال مداخلات غذایی انجام شد و افراد شرکت کننده که 90 نفر بودند، در 3 گروه غذایی مختلف مورد پیگیری قرار گرفتند. گروه 1:رژیم غذایی کم چرب، گروه2:رژیم مدیترانه ای و گروه 3: رژیم کم کربوهیدرات، سپس غلظت فیتو استرول،  لانسترول در چرخش و نسبت آنها به کلسترول، آپو لیپو پروتئین A-1 و

B-100را در ابتدای مطالعه و ماه های 6 و 24 مورد بررسی قرار دادند.

در این مطالعه، محققین تنظیم رو به بالایی از شاخص جذب کلسترول (کمپسترول)و تنظیم رو به پایینی از شاخص سنتز کلسترول (لانسترول) در طول فاز فعال کاهش وزن مشاهده کردند (منظور 6 ماه اول می باشد که کاهش وزن در 3 گروه به ترتیب 5%، 6 %، 10 % بود).در طول این مطالعه غلظتHDLمستمرا افزایش یافت در حالی که غلظت LDLتغییری نداشت. در پایان 24 ماه پیگیری غلظت کمپسترول و لانسترول نسبت به مقادیر پایه افزایش داشت، غلظت آپو لیپو پروتئین B-100وابسته به متابولیسم کلسترول و مقاومت به انسولین وابسته به غلظت لانسترول بود.

نکته عملی: کاهش وزن طولانی مدت وابسته به خصوصیات فردی افراد می باشد که سبب تغییر متابولیسم آپولیپو پروتئین و کلسترول می شود و برنامه های غذایی مختلف تغییرات یکسانی را بر متابولیسم کلسترول نشان دادند. میزان کلسترول خوب (HDL)در طی زمان کاهش می یابد ولی برای تداوم کاهش LDLباید فکری نمود.

 

نظرات بسته شده است.