نمک کم سدیمLow Sodium Salt

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای قلبی عروقی

  طبقه بندی

 • Sachet: 5g [KCl (670 mg-700 mg) +NaCl (300 mg-330 mg) + MgCo3 (4 mg-5 mg)]/g

  • به جای کلرور سدیم در بیماران مبتلا به فشارخون بالا مصرف می شود.

 • نکات قابل توصیه

  این فرآورده باید پس از مشورت با پزشک استفاده شود.