کاهش وزن موجب بهبود خواب می شود

محققین در مطالعه ای نشان دادند که کاهش وزن ناشی از تغییرات رژیم غذایی می تواند در هر وزنی موجب بهبود خواب شود. این یافته ها دیدگاه جدیدی را در زمینه اثر نوسانات وزنی بر مفاهیم خواب، مستقل از وزن بدن پیشنهاد کرد. مدارک پیشین همبستگی بین وزن بدن و کیفیت خواب را تأیید می کنند. کاهش میزان انرژی روزانه و و نیز کیفیت خواب در مقابل درمان موفق برای کاهش وزن قرار دارد. با وجود این، رابطه بین افزایش وزن زیاد، عادات غذایی نامطلوب و ناهنجاری های چرخه خواب و بیداری کمتر مطالعه شده است. علاوه بر نقص عملکرد شناختی، کمبود خواب موجب بروز بسیاری از بیماری ها مثل افسردگی، فشارخون و چاقی می شود. محققین در این مطالعه که بر روی مدل حیوانی انجام شد، با رژیم غذایی چاق کننده افزایش وزن را در موش ها اِلقا کردند. پس از این، نیمی از موش ها با رژیم غذایی استاندار و مابقی با رژیم غذایی پرچربی برای 8 هفته تغذیه شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مطالعه نشان داد که موش های گروه رژیم غذایی پرچربی کیفیت خواب بسیار پایینی در مقایسه با گروه کنترل داشتند. با وجود این تغییر رژیم غذایی از پرچرب به معمولی در موش های چاق موجب بهبود نیم رخ خواب در آن ها شد. بر این اساس، محققین پیشنهاد کردند که بهبود عادات غذایی می تواند مستقل از وزن بدن موجب بهتر شدن کیفیت خواب در افراد چاق شود. درمقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Sleep منتشر شد.

منبع:


Isaac J. Perron, Allan I. Pack, Sigrid Veasey. Diet/Energy Balance Affect Sleep and Wakefulness Independent of Body Weight. SLEEP, 2015
 

نظرات بسته شده است.