مکمل یاری با امگا-3 و امگا-6 خواندن را در کودکان بهبود می بخشد.

اهمیت اسیدهای چرب چند غیر اشباع و نقش آن ها در یادگیری و رفتار کودکان در حال بررسی است. رژیم عصر حاضر حاوی اسیدهای چرب امگا-3 محدودی است که می تواند اثرات منفی بر یادگیری، سواد و توجه کودکان داشته باشد. سلول های قشر مغز عمدتاً از اسیدهای چرب چند غیر اشباع ساخته شده اند و مطالعات نشان می دهد که این اسیدهای چرب برای انتقال پیام بین سلول های عصبی و تنظیم سیستم پیام رسانی در مغز اهمیت بسزایی دارند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه ای که به تازگی انجام شده مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 می تواند مهارت خواندن را در کودکان دبستانی بهبود بخشد.
این مطالعه با شرکت 154 کودک دبستانی سنین 9 و 10 سال در سوئد انجام شد. از تمام کودکان با استفاده از کامپیوتر آزمونی گرفته شد که مهارت خواندن را از طرق مختلف مثل سرعت خواندن و توانایی خواندن کلمات بی مفهوم می سنجید. کودکان به طور تصادفی به مدت سه ماه در دو گروه دریافت کننده کپسول های امگا-3 و امگا-6  یا کپسول های دارونما تقسیم شدند. کودکان، والدین و محققین از نوع مکمل داده شده آگاه نبودند.
در پایان سه ماه توانایی خواندن در کودکانی که کپسول های امگا-3 و امگا-6 را دریافت کرده بودند نسبت به گروه دیگر بهبود یافته بود. این بهبود در توانایی تلفظ کلمات بی معنی به طور صحیح و توانایی خواندن سریع حروف چشمگیرتر بود.
اگرچه هیچ یک از کودکان شرکت کننده در مطالعه به سندرم نقص توجه و بیش فعالی مبتلا نبودند اما مکمل یاری امگا-3 و امگا-6 سبب بهبود توجه کودکان شد. بهبود مهارت های خواندن تا 3 ماه پس از دریافت مکمل ها نیز دیده شد.
نکته عملی: مکمل یاری مناسب کودکان با اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 می تواند یادگیری را در کودکان بهبود بخشد.
منبع:


Mats Johnson, et al. "Omega 3/6 fatty acids for reading in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 9-year-old mainstream schoolchildren in Sweden". Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2016
 

نظرات بسته شده است.