32پی- کرومیک فسفات32P-Chromic Phosphate

 • فروش داروبا نسخه

  طبقه بندی

 • Injection: 5mCi

  • آرتریت روماتوئید
  • آرتروپاتی هموفیلیاک
  • تراوش های بدخیم جنب

 • نباید داخل رگ، تومورهای زخمی یا حفره های در معرض تزریق شود.

  • تضعیف مغز استخوان
  • تهوع
  • اسپاسم های شکمی
  • التهاب صفاق
  • التهاب جنب

 • 32پی- کرومیک فسفات 
 • دوز مصرفی

  مقدار 20-6 میلی کوری داخل جنب و کمتر از 1 میلی کوری در سینووکتومی تجویز شود.