14 سی- اوره14C-Urea

 • فروش داروبا نسخه

  طبقه بندی

 • Oral Solution: 1mCi

  • در تشخیص هلیکوباکترپیلوری در معده انسان مصرف می شود.

 • افراد با زخم معده در حال درمان

 • 14 سی- اوره 
 • دوز مصرفی

  مقدار یک میکروکوری به صورت خوراکی مصرف می شود.

  تداخل دارویی

  مصرف آنتی بیوتیک ها، فراورده های بیسموت به مدت 4 هفته، مهار کنندگان پمپ پروتون و سوکرالفات به مدت 2 هفته، آنتاگونیست های گیرنده H2 به مدت 12-24 ساعت قبل از آزمایش باید قطع شوند.