یوبنگوان- ید 123123I- iobenguane (123I-MIBG)

 • فروش داروبا نسخه

  طبقه بندی

 • Injection: 10mCi

  • تشخیص فئوکروموسیتوما و نوروبلاستومای اولیه یا متاستاتیک 
  • تصویربرداری اعصاب قلب

  • گیجی
  • جوش
  • خارش
  • گرگرفتگی
  • خونریزی در محل تزریق

 • نکات قابل توصیه

  • توصیه می شود که قبل و بعد از تجویز رادیو دارو بیمار آب نوشیده و مرتب مثانه خود را خالی کند.
  • به منظور محافظت تیروئید، پتاسیم یدید یا پرکلرات به طور خوراکی حداقل یک ساعت قبل از تجویز و تا 6 روز بعد از تجویز مصرف شود.

 • دوز مصرفی

  مقدار 10 میلی کوری به صورت داخل وریدی در مدت 2-1 دقیقه تجویز می شود. در کودکان بین 5-1 میلی کوری مصرف می شود. تصویربرداری 24-18 ساعت بعد از تجویز رادیو دارو صورت می گیرد.

  تداخل دارویی

  داروهایی که برداشت نوراپی نفرین را بلوک می کنند یا ذخایر نوراپی نفرین را تخلیه می کنند، یا انتقال نوراپی نفرین را وقفه می دهند، باعث کاهش برداشت یوبنگوان در تومورهای نوراندوکرین می شوند.