کراتونیک -اسCratonic-S

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Tablet

  اجزای فراورده: 100 میلی گرم عصاره خشک گیاه سرخ ولیک (Crataegus oxycantha)

  • نارسایی قلبی

  • سرگیجه
  • تهوع
  • خستگی
  • تعریق
  • راش های جلدی ( روی دست)
  • کاهش فشار خون
  • آریتمی قلبی
  • خواب آلودگی

 • نکات قابل توصیه

  • اگر با مصرف دارو پس از 6 هفته نشانه های بیماری بدون تغییر ادامه یابد و یا تجمع آب در پاها صورت گیرد، حتما به پزشک مراجعه شود.
  • در صورت احساس درد در قلب، دست ها، بالای شکم، حوالی گلو یا در صورت اشکالات تنفسی فورا به پزشک مراجعه شود.

 • دوز مصرفی

  روزی 3 بار هر بار 1-2 قرص میل شود.

  تداخل دارویی

  • کراتاگوس می تواند اثرات گلیکوزیدهای قلبی را تشدید کند.
  • مصرف همزمان کراتاگوس با بتابلاکرها می تواند موجب افزایش فشارخون شود.
  • از آنجا که کراتاگوس دارای اثرات ضدآریتمی مشابه داروهای ضدآریتمی Class III می باشد، مصرف همزمان آن ها توصیه نمی شود.
  • کراتاگوس موجب وقفه جریان رو به داخل کانال های پتاسیمی و در نتیجه افزایش پتانسل عمل در سلول های بطنی قلب می شود.